Zorgen over jeugdzorg

De raadsfractie van Leefbaar Alkmaar heeft schriftelijke raadsvragen ingediend naar aanleiding een groot aantal publicaties in weekbladen, dagbladen en berichtgeving op het internet maar ook berichten van wanhopige en bezorgde ouders met betrekking tot problemen rond de uitvoering van de gesloten jeugdzorg in onze regio.

Op 21 november 2018 diende in de rechtbank te Amsterdam een kort geding tussen 18 gemeenten in de regio Noord-Holland Noord en jeugdhulpaanbieder Parlan. Naast inhoudelijke en procedurele bezwaren tegen de voorlopige gunning aan Horizon uit Zuid-Holland had Parlan ernstige zorgen geuit over de toegankelijkheid en continuïteit van zorg voor alle jongeren uit Noord-Holland Noord. Op 5 december 2018 sprak de rechter uit dat de gemeenten de aanbesteding JeugdzorgPlus naar behoren hadden doorlopen. Door deze uitspraak kon het contract voor JeugdzorgPlus definitief aan jeugdhulpaanbieder Horizon worden gegund.

Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en zijn er de afgelopen maanden steeds vaker berichten naar buiten gekomen die een beeld scheppen van chaos en onrust in met name de zorginstelling Antonius van Horizon in Bakkum. Het heeft Leefbaar Alkmaar van het begin af aan verbaasd dat een zorgaanbieder die naast een aanbieding op papier in concrete zin helemaal niets had geregeld de aanbesteding kon krijgen en kon winnen van een partij die bewezen had in ieder geval het welzijn van de kinderen wel hoog in het vaandel te hebben staan, zoals Parlan.

Horizon had in feite naast de door haar op het geduldige papier gecreëerde papieren werkelijkheid helemaal niets. Er was geen compleet team en het belangrijkste was misschien nog wel dat zij ook niet over een gebouw voor het huisvesten van de kwetsbare jongeren beschikten. In allerijl werd vervolgens het voormalige kindertehuis Antonius door Horizon betrokken. Een pand dat nota bene enkele jaren daarvoor door zorgaanbieder Parlan was afgestoten omdat het niet meer geschikt was voor jeugdzorg.

De laatste maanden gaat het vrijwel wekelijks mis: jongeren lopen weg, sommige jongeren verdwijnen zelfs helemaal van de radar, anderen worden uitgeplaatst door de rechtbank. Horizon levert in onze ogen en in de ogen van meer partijen niet wat met hen is afgesproken.

Namens Leefbaar Alkmaar stelden de fractieassistenten John Hagens en Mieke Biesheuvel de volgende raadsvragen voor het college van burgemeester en wethouders op.
Vraag 1. Bent u het met de fractie van Leefbaar Alkmaar eens dat de groep kwetsbare jongeren die door onze gemeenten worden ondergebracht bij de gesloten jeugdzorg de beste zorg dienen te krijgen die geleverd kan worden?

Vraag 2. Bent u het met de fractie van Leefbaar Alkmaar eens dat gelet op de huidige onrust en de vele incidenten rond zorginstelling Horizon/Antonius in Bakkum er geen sprake is van de vereiste kwalitatief juiste en goede zorg voor deze kwetsbare groep?

Vraag 3. Hoe staat u tegenover het feit dat de oorspronkelijke locatiemanager bij Horizon/Antonius inmiddels is vervangen door de heer Danial Sharifi, die als semiprofessionele kickbokser onder de bijnaam ‘Prince of Persia’ bekend staat? Een man die volgens onze informatie hiervoor nimmer als locatiemanager van een locatie voor gesloten jeugdzorg actief is geweest maar wel kan bogen op ervaring als horecaportier?

Vraag 4. U schreef in antwoord op een door de Partij voor de Dieren gestelde vraag dat de contractverlenging een collegebevoegdheid is. Op basis van de grondige evaluatie over 1 jaar JeugdzorgPlus bij Horizon zijn de 18 colleges tevreden over de geboden jeugdhulp. De colleges zijn daarom voornemens het contract te verlengen.
Bent u nog altijd samen met de 18 andere deelnemende colleges tevreden over de geboden jeugdhulp door Horizon?

Vraag 5. Wanneer loopt het contract met de jeugdzorgverlener Horizon af? En is er dan gelegenheid voor de gemeenteraden in de achttien gemeenten om de zorg voor deze kwetsbare groep jongeren weer onder te brengen bij een partij die zijn beloftes wel nakomt en geen wanprestatie levert, zoals Horizon?