Zorgen om dijken Schermer

Leefbaar Alkmaar heeft kennis genomen van het op 8 november j.l. door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) genomen besluit om de cultuurhistorische dijklichamen in de Schermer te versterken. Inmiddels is op 10 november het projectplan ‘Verbetering Boezemkade Schermer’ ter inzage gelegd. Natuurlijk is het belangrijk onze dijken goed te onderhouden, immers: wie water deert, die water keert. Leefbaar Alkmaar maakt zich evenwel grote zorgen over de wijze waarop de versterking nu dreigt te worden uitgevoerd.

De gehele droogmakerij de Schermer tot een beschermd dorpsgezicht verklaren staat nog altijd op de agenda van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Terecht, want dit prachtige open gebied bestaat mede dankzij de inmiddels eeuwenoude dijken. Daarom verdienen ook die dijken volgens Leefbaar Alkmaar te worden beschermd in de huidige vorm en in hun huidige voorkomen. Deze cultuurhistorische dijklichamen mogen wat ons betreft dan ook niet worden aangetast door goedkope en/of lelijke oplossingen, zoals voorgesteld in het project ‘Verbetering Boezemkade Schermer’ van het Hoogheemraadschap. Een belangrijk onderdeel van deze oplossing – tonnen gedroogde bagger uit hun eigen baggerdepots tegen de dijken plempen – doet ernstig afbreuk aan het aangezicht van de dijklichamen en het kenmerkende landschap.

Het HHNK stelt zich zo op dat men vindt al voldoende rekening te houden met cultuurhistorie als er geen (rijks)monumenten gesloopt hoeven te worden voor het dijkverzwaringsprogramma. Leefbaar Alkmaar vreest dat de belevingswaarde en de cultuurhistorie van een dijk bij het HHNK dan ook laag aangeschreven staat als het gaat om een dijk als cultureel erfgoed. Een dijk moet vooral functioneel zijn. Dit terwijl er ook prima oplossingen mogelijk zijn die wel recht doen aan de belevingswaarde en de cultuurhistorie van deze dijken.

De raadsfractie van Leefbaar Alkmaar heeft de volgende schriftelijke raadsvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders: Wat is de rol en bevoegdheid van de gemeente Alkmaar in dit project?
Heeft de gemeente de mogelijkheid te toetsen of de cultuurhistorische waarden van de droogmakerij de Schermer voldoende door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) worden gerespecteerd?
Is het college bereid om samen met het HHNK, Erfgoedstichting Adapt en de Schermer Molensstichting te zoeken naar de beste oplossing voor cultuurhistorie en veiligheid voor het verstevigen van de dijklichamen in de Schermer?