Vernieuwbouw ziekenhuis

Om te beginnen wil Leefbaar Alkmaar één ding duidelijk stellen. Bij sommigen leeft nog steeds het idee dat het Noordwest Ziekenhuis ook nog in Heerhugowaard of aan de rand van de stad nieuwbouw kan plegen. Dit is echt een gepasseerd station. Het is financieel niet haalbaar gebleken. Door deze opties kan een dikke streep worden gezet.

Leefbaar Alkmaar is content met het besluit van de ziekenhuisdirectie om te gaan vernieuwbouwen op de huidige locatie. Met ons zijn veel Alkmaarders hier blij mee. De directie stelt dat een goede zorg hier het beste kan worden gegeven. Het waarborgen van patiëntveiligheid en efficiënte zorg staat bij Leefbaar Alkmaar voorop. Leefbaar Alkmaar staat dus achter de ziekenhuisdirectie als die stelt dat vernieuwbouwen op de huidige plek uit het oogpunt van gezondheidszorg de beste optie is.

Uit de ingediende zienswijzen blijkt dat veel mensen overlast ervaren van ambulances die snel, met gillende sirenes, ook ’s nachts, over hun straat rijden. Als de ingang van de Spoedeisende Hulp wordt verplaatst, zal die overlast op de Metiusgracht verminderen.

Er wordt gestreefd naar een ziekenhuis in het park, een ‘healing environment’, een omgeving die het genezingsproces van een patiënt stimuleert. Uit onderzoeken is gebleken dat contact met de natuur een (zeer) positieve bijdrage hieraan heeft. Daarom is het essentieel dat het maaiveld rondom het ziekenhuis groen is en dat dit groen vanuit het ziekenhuis nadrukkelijk ervaren wordt.

Leefbaar Alkmaar heeft als eerste gepleit voor ondergronds parkeren. We zijn blij dat we dat kunnen terugzien in de stukken. Graag horen we nog hoe het college en het ziekenhuis aankijken tegen ons idee om voor het personeel pendelbusjes in te zetten naar parkeerterreinen, die wat verder weg liggen. De verkeersafwikkeling rond het ziekenhuis kan immers ook problemen opleveren. Het nieuwe ziekenhuis zal straks echter minder bedden tellen, waardoor het ook minder verkeer zal aantrekken.

Het vernieuwbouwplan kent evenwel ook knelpunten. Daarvan is een mogelijke kap van een klein deel van de Alkmaarderhout er één. Het zoekgebied in de Alkmaarderhout is verkleind van 13.000 m2 naar 8.000 m2, waarbij 5.900 m2 wellicht benodigd zal zijn. In het voorliggende stuk is de groencompensatie op het ziekenhuisterrein als verplichting opgenomen, met daarbij een interessante verbindingszone tussen de Wilhelminalaan en de Westerhout en aanzienlijk meer groencompensatie op de hoek Metiusgracht/Wilhelminalaan. Op zich is dat een goede zaak. Liever ziet Leefbaar Alkmaar natuurlijk dat de Alkmaarderhout onaangetast blijft, we blijven afwachten op de definitieve plannen van het ziekenhuis.

Een compliment willen we geven voor de ambtelijke organisatie. De inspraakreacties zijn serieus genomen en waar mogelijk verwerkt in de plannen. Dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken, is duidelijk.

Wij hebben het voorrecht te leven in een democratie met gekozen volksvertegenwoordigers. De pers is de waakhond van deze democratie. De beledigingen aan het adres van raadsleden en journalisten op de Facebookpagina Red de Hout zijn democratie-onwaardig. Kwalijk vinden wij het dat op de Facebookpagina van Red de Hout een ambtenaar persoonlijk wordt aangevallen, met vermelding van naam en woonplaats. Je blijft van onze ambtenaren af, vindt Leefbaar Alkmaar. Leefbaar Alkmaar zou Red de Hout willen oproepen om te stoppen met het beschimpen en intimideren van raadsleden, ambtenaren en journalisten. Dat doet de zaak echt geen goed.

Samenvattend: we zijn er nog niet, maar de plannen zijn aanmerkelijk verbeterd ten opzichte van de eerste schetsen. Leefbaar Alkmaar vindt dat er nog creatiever moet worden gekeken om de Hout zoveel mogelijk te sparen. In dat verband moet ook goed worden gekeken naar de nul-variant van Animo. Tot besluit nog de twee voorstellen van Leefbaar Alkmaar: er moet serieus werk worden gemaakt van ondergronds parkeren en het inzetten van pendelbusjes voor het ziekenhuispersoneel.