Stellingen Kieskompas

Voor de gemeenteraadsverkiezingen komt de website van Kieskompas in de lucht. Aan de hand van stellingen kunnen kiezers hun keuze bepalen. Om de positie van Leefbaar Alkmaar beter te duiden gaan wij hierbij wat nader in op enkele stellingen uit het Kieskompas die niet direct in ons verkiezingsprogramma zijn opgenomen.


Zo is onze reactie op de stelling ‘De gemeente moet minder geld steken in kunstinstellingen, en meer in kleinere kunstprojecten’, als volgt: Cultuur is meer dan De Vest en het Stedelijk Museum. Kleine toneelverenigingen, zangverenigingen e.d. hebben ook hun plaats in het Alkmaarse culturele veld. Een leefbare gemeente is een gemeente waarin mensen van allerlei soorten cultuur kunnen genieten. Leefbaar Alkmaar vindt dat zowel de grote als de kleine kunstinstellingen moeten kunnen rekenen op een betrouwbare overheid ook qua financiën. De huidige balans daarin is wat ons betreft prima, dus ons standpunt hierover is neutraal!
Verder staat Leefbaar Alkmaar neutraal tegenover het afschaffen van de hondenbelasting in onze gemeente. Wij vinden wél dat er in ruil voor de belasting meer gedaan moet worden door de gemeente voor de hondenbezitter. Zoals bijvoorbeeld: Het overlast door hondenpoep bestrijden door te zorgen voor voldoende uitlaatplaatsen en plaatsen waar honden los kunnen lopen. Daarnaast moet het opruimen van de hondenpoep worden gestimuleerd, onder andere door middel van voorlichting, het plaatsen van automaten met hondenpoepzakjes en meer afvalbakken.
Dan de stelling ‘De gemeente moet biologische boeren een financiële tegemoetkoming geven’. Wij dragen onze agrariërs in het buitengebied een warm hart toe, maar dit is wel een hele vreemde stelling die helemaal nergens op slaat. Het is sowieso geen gemeentelijke taak om agrariërs financieel te ondersteunen. Sterker nog, het is verboden! Wanneer wij als gemeente biologische boeren een financiële tegemoetkoming zouden gaan geven is dat uit te leggen als Staatssteun en worden we door onder andere de EU hiervoor ernstig op de vingers getikt en beboet. Wij kunnen dus niet anders dan hier op tegen zijn. Wél zou je bijvoorbeeld als gemeente biologische producten kunnen opnemen in het aankoopbeleid van gemeente- of stadsdiensten, maar een financiële tegemoetkoming zoals die in de stelling staat is dus uit den boze.
Wij vinden dat we zuinig moeten zijn op het mooie platteland en buitengebied in onze gemeente. Daarom zijn er ook bestemmingsplannen, die regelen wat er wél en wat er niet kan. Wij dragen onze agrariërs in het buitengebied een warm hart toe, maar vrezen dat een algehele versoepeling tot een ongewenste aantasting en verrommeling van het landschap zou kunnen leiden. Wij zijn daarom veel meer een voorstander van maatwerkoplossingen, waarbij ieder geval afzonderlijk goed bekeken moet worden. Vandaar een neutraal standpunt op de stelling ‘Voor boeren in het buitengebied mogen de regels in het bestemmingsplan versoepeld worden’.

Vervolgens onze reactie op de stelling ‘De toeristenbelasting mag worden afgeschaft in Alkmaar’. Leefbaar Alkmaar is het daar niet mee eens. Alkmaar is een aantrekkelijk stad voor veel toeristen. Als gemeente investeren wij veel in onze infrastructuur en doen we ook veel om de stad aantrekkelijk te maken voor de toeristen. Wij geloven niet dat er meer overnachtingen, want daar hebben we het hier over, in onze stad zullen plaatsvinden als we de toeristenbelasting van € 2,50, per nacht voor een hotelkamer en van € 1,15 per persoon op een camping zouden afschaffen. Juist door de toeristenbelasting draagt ook de toerist zijn steentje bij aan een aantrekkelijke en leefbare stad!
Ten aanzien van de stelling ‘De gemeente mag geen boetes meer opleggen aan mensen met schulden’ zijn wij neutraal. Wél willen wij dat de schuldhulpverlening laagdrempelig is, ook voor problemen met kleine schulden. Deze mensen moeten goed worden begeleid en zodanig worden geholpen dat daarmee erger kan worden voorkomen. Leefbaar Alkmaar wil ouders in armoede ondersteunen en samen met ouders schuldproblemen aanpakken. Ouders kunnen op hun beurt hun kinderen dan weer beter begeleiden. Het hebben van schulden kan leiden tot stress en vroegtijdig schoolverlaten. Schulden staan een mooie toekomst in de weg. Het voorkomen van schulden op jonge leeftijd is hierbij het allerbelangrijkste.
En dan onze reactie op de stelling ‘De gemeente moet geld uittrekken om een internationaal sportevenement binnen te halen’. Ook wij zijn best heel ambitieus, maar wij zijn er op tegen dat de gemeente geld zou moeten uittrekken om een internationaal sportevenement binnen te halen. Wij vinden het geen goed idee om geld over de balk te gooien voor zoiets. Met name omdat wij in de raad met enige regelmaat te horen krijgen dat er voor veel noodzakelijker investeringen, zoals bijvoorbeeld voor geluidschermen, geen geld is.
Tenslotte ons standpunt over de stelling ‘Om de verkeersdoorstroming te verbeteren moet Alkmaar meer geld uittrekken voor nieuwe wegen’. Wij staan hier neutraal in want Leefbaar Alkmaar vindt dat er op dit moment voldoende middelen gaan naar de aanleg van wegen en het onderhoud ervan. Wél zou er wat ons betreft een tandje bijgezet kunnen worden als het gaat om de aanleg van veilige fietspaden in onze gemeente.