Start nieuwe gemeenteraad

Op vrijdag 2 januari is de nieuw gekozen gemeenteraad van Alkmaar geïnstalleerd, met daarin drie raadszetels voor Leefbaar Alkmaar, evenveel als in de vorige raadsperiode. Voor Leefbaar Alkmaar hebben Maya Bolte, John Hagens en Mohamed Ezhar zitting in de raad. De fractieassistenten van Leefbaar Alkmaar zijn Margit Kistemaker, Mieke Biesheuvel en Yusuf Mermer.

Op de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad werd het coalitieakkoord besproken dat de coalitiepartijen OPA, VVD, CDA en D66 met elkaar hebben bereikt. Hieronder de bijdrage van de raadsfractie van Leefbaar Alkmaar.

,,Het coalitieakkoord bevat veel zaken waar Leefbaar Alkmaar achter kan staan. Het betreft zelfs onderwerpen die Leefbaar Alkmaar meerdere keren heeft aangekaart, zonder succes. Voorbeeld is het bewonersparkeren. Drie keer heeft Leefbaar Alkmaar bij de begrotingsbehandeling betoogd dat dit tarief naar beneden moest, omdat het de laatste jaren buitenproportioneel was verhoogd. Tot drie keer aan toe werd de motie van Leefbaar Alkmaar hierover verworpen, maar zie: nu staat het prominent in het coalitieakkoord. Wellicht is dit het gevolg van het prettige gesprek dat de onderhandelingsdelegatie van Leefbaar Alkmaar heeft gehad met de onderhandelingsdelegatie van OPA.

Mooie woorden worden er geschreven over de zorg. Leefbaar Alkmaar kan zich vinden in de voornemens, maar het komt natuurlijk aan op de uitvoering. We zullen dit kritisch blijven volgen. De vorige gemeenteraad had reeds vijf miljoen voor de WMO gereserveerd. Fijn dat u nog een miljoen extra uittrekt voor de huishoudelijke hulp, waaruit wordt het miljoen extra gedekt?

Het veiligheidsbeleid is een combinatie van preventie en repressie, staat er geschreven. Leefbaar Alkmaar constateert dat de nadruk ligt op repressie. Jongerencentrum Argus en buurthuis West zijn gesloten, jongeren gaan meer rondhangen wat kan leiden tot overlast en dat wordt dan hard aangepakt. Dit college repareert aan de achterkant wat het aan de voorkant had kunnen voorkomen.

In het hoofdstuk Integratie spreekt de coalitie van autochtone Alkmaarders en Alkmaarders van allochtone komaf, gelijke kansen en gelijke verantwoordelijkheden. Overdie is met ruim 75 nationaliteiten een smeltkroes van culturen. Hoe is het dan mogelijk dat de regiegroep van Overdie, die de waarderingssubsidies mag verdelen in de wijk, slechts uit autochtone Alkmaarders bestaat? Leefbaar Alkmaar roept het nieuwe college op er onmiddellijk zorg voor te dragen dat ook Overdie een regiegroep krijgt waarvan de deelnemers een goede afspiegeling vormen van de wijk.

Een belangrijk punt voor Leefbaar Alkmaar is een goed openbaar vervoer, met name ook in de buitengebieden. Dat hebben we ook ingebracht bij het oriënterende gesprek met de onderhandelingsdelegatie van OPA als punt van ons dat uitgewerkt kan worden. Zoals het verwoord is, spreekt er echter weinig ambitie uit om een stapje extra te zetten. Als de jeugd uit Schermer en Graft-De Rijp ook in Alkmaar moeten kunnen uitgaan, kan het niet zo zijn dat de laatste bus al terug gaat, terwijl het uitgaansleven net op gang begint te komen.

Enkele jaren geleden heeft de gemeenteraad besloten dat de Bierkade en de Wageweg eenrichtingsverkeer zouden worden. Deze route was gevaarlijk en milieu-onvriendelijk. OPA en D66 waren mede de pleitbezorgers van deze ingreep. Zonder dat er nieuwe argumenten op tafel zijn gekomen, wordt dit besluit teruggedraaid. Opnieuw een kostbare operatie, die niets oplost.

De coalitie heeft de afgelopen periode voortvarend werk gemaakt van Overstad, na een lange periode van stilstand. Leefbaar Alkmaar is hier tevreden over en heeft van harte ingestemd met de bouw van een bioscoop annex filmhuis en poppodium op Overstad.

Leefbaar Alkmaar maakt zich zorgen over het sociale gezicht van de gemeente. Dat de gemeenteraad er middels een motie voor moest zorgen dat de 120 procentsnorm voor bijzondere bijstand gehandhaafd moest blijven, vonden wij een teken aan de wand. Leefbaar Alkmaar houdt het college in de gaten. De OZB verlagen ten koste van een goed sociaal beleid, dat is niet de koers van Leefbaar Alkmaar.

Uit het raadsvoorstel over de OZB blijkt dat we nu al een miljoen te kort komen op de werkbegroting 2015, omdat de inflatiecorrectie niet is toegepast. Desondanks maakt de coalitie de eenmalige korting op de OZB van 3 procent structureel door middel van boekhoudkundige oplossingen. Waar gaat het college nu echt op bezuinigen? Zullen bewoners ook nog tevreden zijn met een lagere OZB als structurele subsidies vervallen? Het verenigingsleven is immers het cement van de samenleving…

Het hoofdstuk Onderwijs stemt Leefbaar Alkmaar tevreden, met aandacht voor bewegingsonderwijs, schoolzwemmen en het behoud van basisscholen in de kernen. Ook het sportbeleid ziet er goed uit. Leefbaar Alkmaar maakt zich ernstig zorgen over de International Children Games. De geluiden die wij ontvangen van sportclubs die worden betrokken bij de organisatie, zijn alarmerend.

OPA had in de verkiezingsperiode stoer gezegd dat er in Alkmaar al genoeg was gedaan aan jongerenhuisvesting. Gelukkig zien we dat idee niet terug in het coalitieakkoord. Het blijft voor Alkmaar een grote taak om de jongeren binnen de stad te houden, mede middels betaalbare huisvesting.

De heer Kloos heeft kenbaar gemaakt om ook goed te luisteren naar de oppositie en die uit respect ook een plaats te geven. Daar hebben we echter nog niet veel van gemerkt. Een aantal benoemingen is uitgesteld tot 15 januari. Bij een benoemingsvoorstel heeft een kandidaat van de oppositie zich teruggetrokken om plaats te maken voor de coalitie, het omgekeerde is nog niet gebeurd. Dit zou een slechte start zijn van de coalitie, riekend naar machtsvertoon. Voor 15 januari verwachten wij een handreiking.”