Reactie Leefbaar Alkmaar

De college-onderhandelingen werden door Leefbaar Alkmaar gevoerd door voorzitter Joop Mutters, ex-wethouder John Hagens en fractievoorzitter Maya Bolte. Hieronder hun reactie op het rapport van verkenner Blase.

,,Geachte heer Blase,

Leefbaar Alkmaar heeft met teleurstelling kennis genomen van het door u als verkenner voorgestelde advies: Formeer de Alkmaarse Stad & Landcoalitie van D66, OPA, BAS, VVD, CDA, SPA. Onze teleurstelling en kritiek betreft vooral het feit dat wij meenden dat de verkenning nog volop gaande was. En de wijze waarop met ons als partij rondom de voortgang in deze verkenning is gecommuniceerd.
U heeft u ons als Leefbaar Alkmaar een tweetal opties voorgelegd; te weten optie 1 om te kijken of een samenwerking tussen D66, OPA, SPA, GroenLinks, PvdA en Leefbaar Alkmaar voor ons mogelijk zou zijn en optie 2 om te kijken of een samenwerking tussen D66, OPA, VVD, CDA, SPA, Leefbaar Alkmaar en BAS voor ons mogelijk zou zijn. Wij hebben toen gezegd dat optie 1 onze voorkeur genoot, maar dat wij optie 2 zouden voorleggen aan onze fractie en het bestuur. Vervolgens zijn fractie en bestuur bijeengekomen en hebben daarbij aangegeven dat voor onze partij optie 1 een prima optie leek. En verder dat wij, onder meer omdat in optie 2 geen enkele linkse partij vertegenwoordigd was en deze optie dus in onze ogen niet de brede verbindende optie was die feitelijk werd beoogd, deze optie niet zagen zitten. Wij hebben daarop uitsluitend vernomen dat onze brief in goede orde was ontvangen, maar waren verder volop in de veronderstelling dat er mogelijk gesproken en gewerkt zou worden aan de ons voorgelegde optie 1. Wij hebben nimmer een reactie van uw zijde ontvangen dat optie 1 niet verder zou worden verkend en dus niet doorging.

Wij hebben ons als partij, vanuit de voormalige opgeblazen coalitie, in de verkenning buitengewoon constructief en beweeglijk opgesteld en hebben echt geprobeerd om bruggen te slaan tussen de diverse bloedgroepen in de gemeenteraad. Zo hebben wij, omdat wij nog volop meenden dat inspanningen van onze zijde om echte bruggen te bouwen en te werken aan een breed vertrouwen in onze gemeente er nog toe zouden doen, uitvoerig en diepgravend gesproken met de fracties van GroenLinks, PvdA en ChristenUnie om een eventuele constructieve en inhoudelijke samenwerking met D66, OPA en VVD mogelijk te maken. Dat overleg heeft ertoe geleid dat wij als vier partijen in principe de bereidheid hebben om met D66, OPA en VVD tot een constructieve en inhoudelijk voor de gemeente waardevolle brede samenwerking te komen. Helaas bleek dus vanwege een in onze ogen wat wonderlijk gelegde deadline een verkenning langs deze weg niet meer mogelijk. Onder andere ook, omdat er zonder dat dit met ons was gecommuniceerd reeds met andere partijen een overeenstemming was bereikt.

Onze teleurstelling betreft voorts het feit dat, ondanks dat nu geframed wordt dat er sprake zou zijn van een Alkmaarse Stad & Landcoalitie, wij hier toch voornamelijk rechtse partijen bijeen gebracht zien. Zie daarvoor het overzicht van het politieke landschap in Alkmaar zoals dat is opgetekend door Kieskompas na invulling van een grote reeks door alle partijen aanvaarde stellingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Maar liefst vijf van de zes nu aan de slag gaande partijen bevinden zich volgens Kieskompas dus in de rechts-conservatieve hoek. Hoezo is dit voorstel dan een goed voorbeeld van verbindingen leggen en bruggen slaan naar de diverse partijen en geluiden in de gemeente? De vijf zitten allemaal al op een kluitje op rechts.

De opdracht voor deze verkenning luidde om de haalbaarheid te onderzoeken van een stabiele overbruggende coalitie. Maar wat wordt hier nu eigenlijk overbrugd? Er is helemaal geen brug nodig tussen CDA, OPA, VVD, SPA en BAS, want deze partijen liggen op rechts zo ongeveer al op elkaar. Het zou juist mooi en knap geweest zijn om de diversiteit aan geluiden in de gemeenteraad een plek te geven in de coalitie zoals ook de feitelijke opdracht was.

Want in het persbericht van 13 maart schrijft D66 zelf: Onder een stabiele overbruggende coalitie wordt verstaan:

  • Een coalitie waarin de diversiteit aan geluiden binnen de gemeenteraad een plek vinden.
  • Een coalitie die helpt de verhoudingen tussen de huidige coalitie en oppositie te verbeteren.
  • Een coalitie die bestaat uit partijen uit zowel de huidige coalitie als oppositie.
  • Een coalitie die bruggen bouwt richting de diverse geluiden in de samenleving.

Nu heeft u toch voornamelijk partijen bij elkaar gebracht die eenzelfde rechts geluid laten horen. En hoe worden verhoudingen tussen de voormalige coalitie en oppositie nu verbeterd met twee partijen in een coalitie waarvan de één, BAS, de coalitie opblies, en de andere partij, CDA, nu net zo rond de Pasen een Judaskus uitdeelt aan zijn voormalige coalitiepartners? Ieder weldenkend mens zal dan toch begrijpen dat dit de verhoudingen in de gemeenteraad alleen nog meer op scherp zet.

Bovendien maken wij ons ook zorgen over zaken waaraan D66 zegt te hechten, maar die nu, zo lijkt het, in ieder geval geen doorgang meer zullen vinden zoals de Centrale Ontvangstlocatie op de Robonsbosweg.
Mevrouw Meijnen zei in een interview hierover: ,,We zijn als D66 nog steeds vóór de komst van een Centrale Opvanglocatie (COL) in Alkmaar. Dat staat ook gewoon in ons programma en daar blijven we bij. Ook tijdens de nieuwe gesprekken zetten we daar dus op in.” Maar hoe gaat deze er nu komen met toch een heleboel partijen die deze COL helemaal niet willen hebben in Alkmaar in een coalitie?\

Verder heeft mevrouw Meijnen tegen Noord-Holland Nieuws gezegd dat zij hoopt ”dat er zo snel mogelijk een brede, stabiele coalitie kan worden gevormd. Waar ook in kan worden samengewerkt met de linkse partijen, die in de oude coalitie zaten. Want we hebben elkaar heel hard nodig. Er is nog een hoop te doen, zoals de screeningslocatie en ook de nieuwe locatie voor woonwagenbewoners.”

Maar er wordt nu helemaal niet samengewerkt met de linkse partijen die in de oude coalitie zaten. Sterker nog alleen de rechtse partij die de oude coalitie opblies, BAS, en de eveneens andere meest rechtse partij uit de voormalige coalitie worden nu als partners in een nieuw te vormen coalitie omarmd. Leefbaar Alkmaar wil alsnog graag met andere partijen zoals GroenLinks, PvdA en ChristenUnie samen met D66, OPA en VVD werken aan een brede coalitie die wél recht doet aan de gestelde uitgangspunten voor de verkenning. Het is wat ons betreft aan D66 om deze uitgestoken hand aan te nemen en om deze optie serieus te verkennen.”