Leefbaar Alkmaar springt in de bres voor verontruste inwoners Graft en De Rijp

Leefbaar Alkmaar springt in de bres voor verontruste inwoners van de dorpen Graft en De Rijp. De partij steunt bewoners in hun kritiek op het college van de gemeente Alkmaar over de ingediende subsidieaanvraag voor het project-initiatief De Groene Walvis.

De gemeente heeft voor een bedrag van € 5,6 miljoen euro subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De aanvraag is ingediend in het kader van het programma Proeftuinen Aardgasvrije Wijken (PAW) voor het project-initiatief De Groene Walvis. In de aanvraag staat dat het de intentie is om het gehele dorp Graft-de Rijp van het aardgas af te halen.

Hagens: “Het begint er al mee dat men over het gehele dorp Graft-de Rijp spreekt. Terwijl het om twee aparte dorpen gaat: namelijk het dorp Graft en het dorp De Rijp. Wat mij betreft schandalig dat men dat kennelijk bij de gemeente Alkmaar nog altijd niet lijkt te weten!”
Hagens stelt verder dat de gemeente in de aanvraag ten onrechte het beeld schetst dat er breed draagvlak voor de plannen zou bestaan. Zo staat bijvoorbeeld op pagina 30 van de ingediende aanvraag dat slechts een kleine groep bewoners, tussen de 10 en 15 personen, tegen de plannen zouden zijn.
Maar de gemeente zuigt dit aantal volledig uit de duim volgens Hagens. In werkelijkheid is het aantal tegenstanders en bezorgde inwoners echt heel veel groter.

Als een rode draad door de subsidieaanvraag wordt meerdere malen het ‘aanwezig zijn van draagvlak’ onder de bewoners van Graft-De Rijp genoemd. Dit wordt daarbij gekoppeld aan de kennelijke wens van de bewoners om dit bewonersinitiatief door de Energie Coöperatie Graft-De Rijp/De Groene Walvis uit te laten voeren.
De bewoners van de beide dorpen is echter nooit gevraagd of zij zich vertegenwoordigd zouden willen zien in het transitietraject door de Energie Coöperatie Graft-De Rijp. Wat wel vast staat volgens Hagens is dat van de circa 2200 huishoudens in Graft-De Rijp er iets meer dan 100 lid zijn van de Energie Coöperatie Graft-De Rijp. Het overgrote deel van de inwoners is dus géén lid van de Energie Coöperatie Graft-De Rijp.

Hagens: “De bewoners worden ten opzichte van anderen in de gemeente vervroegd van het aardgas afgesloten en daarmee gedwongen koploper in de energietransitie gemaakt. Maar de keuzevrijheid van de inwoners is volstrekt voorbij als na eventuele toekenning van de subsidie de waterstoftrein doordendert. Bewoners worden dan gedwongen tot winkelnering bij de Energie Coöperatie.”
Hagens: “Wij waren als Leefbaar Alkmaar al bij aanvang van het project best kritisch. Zo hebben wij tot twee maal toe schriftelijke vragen gesteld en de stukken uitvoerig bestudeerd. Maar met name de gesprekken met bewoners hebben mij en ons geleerd dat de hier gekozen weg en route niet de juiste is.”
Daarom steunt Leefbaar Alkmaar de groeiende groep verontruste bewoners die middels een eigen analyse de subsidieaanvraag voor het project De Groene Walvis tegen het licht hebben gehouden.

Hagens: ‘We zijn in ons land terecht allemaal collectief verontwaardigd en boos als blijkt dat een bedrijf als Tata-Steel bewust onjuiste cijfers over de uitstoot van schadelijke stoffen hanteerde en naar buiten bracht.

Maar onze overheid, of dat nu het Rijk is, of de Provincie of een gemeente, daar moet je toch blind op kunnen vertrouwen als burger.
Daarom dient ook de gemeente zich te houden aan de gedragscode Openbaar Bestuur.
In die code staat ten aanzien van Openheid en integriteit: Het bestuur is open en integer, zowel binnen de eigen organisatie als naar andere overheidsorganisaties.
Hagens vraagt zich echter hardop af of de gemeente wel integer heeft gehandeld in dit dossier. Want is er wel sprake van integer handelen indien je in je aanvraag bij een andere instantie zaken rooskleuriger voorstelt en je niet aan werkelijke feiten houdt?

Hagens: “Ik vind daarom, nét als deze bewoners, dat de gemeente er verstandig aan zou doen om de aanvraag terug te trekken en het huiswerk nog maar eens goed over moet doen. Want beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”
Hagens: Ik ben het met de bewoners eens dat:

  1. het in de aanvraag gestelde draagvlak op geen enkele wijze vaststaat en is bewezen;
  2. het zeer onwenselijk is dat de bewoners van de Graft-De Rijp afhankelijk worden van één monopolistische energieleverende partij;
  3. het ontbreken van een deugdelijke onderbouwing en afdekking van de financiële risico’s van dit project onaanvaardbare risico’s voor de inwoners met zich meebrengt.
  4. van het college verwacht mag worden dat zij de belangen van haar burgers primair stelt en een deugdelijke toetsing naar zowel haalbaarheid als rechtmatigheid van deze subsidieaanvraag had uitgevoerd;
  5. het college van burgemeester en wethouders willens en wetens, de subsidieaanvraag ingediend heeft terwijl zij wist of in redelijkheid had kunnen weten dat deze een reeks onjuistheden bevatte.

De uitgebreide analyse van de bewoners is integraal te lezen via de website van Leefbaar Alkmaar. www.leefbaaralkmaar.nl

Hagens: “Ik hoop dat de gemeente zich realiseert dat wanneer zij iets tot stand wil brengen in de wijken en dorpen dat zij dan allereerst moet zorgen voor draagvlak. En dat draagvlak ontstaat niet door dingen over de hoofden van betrokken en mondige burgers door te drukken of door te drammen. Je zult de bewoners vanaf het allereerste moment heel actief bij de plannen moeten betrekken!”

Hagens: “Om te voorkomen eventueel te worden weggezet als klimaatontkenner. Wil ik graag nog wel het volgende kwijt: vanaf 2019 hebben mijn vrouw en ik telkens in stapjes onze eigen woning laten voorzien van extra isolatie en bijvoorbeeld nieuwe kozijnen en ramen met triple HR++ glas. Wij hebben daar ruim € 25.000,- van ons eigen spaargeld in geïnvesteerd zonder daarvoor één cent subsidie aan te vragen. Afgelopen zomer hebben wij een hele nieuwe HR+ CV ketel laten installeren met daarbij al in het achterhoofd dat die uitstekend kan samenwerken met een hybride warmtepomp. Die wij mogelijk dit jaar willen laten installeren. Wij doen dus alles wat in ons vermogen ligt om te verduurzamen.”