Onderwijs in corona-tijd

In de nieuwe Onderwijsagenda 2020-2024 van de gemeente Alkmaar wordt veel aandacht besteed aan de huisvesting van scholen. In samenspraak met de schoolbesturen worden de speerpunten voor de nabije toekomst geformuleerd.

Leefbaar Alkmaar denkt dan meteen aan de actualiteit: Hoe is het gesteld met de ventilatie in de Alkmaarse schoolgebouwen? Zijn alle gebouwen geïnspecteerd en goedgekeurd? Wat zijn de gevolgen of consequenties als een gebouw niet aan de nieuwe richtlijnen voor ventilatie voldoet? Als een gebouw niet voldoet aan de nieuwe richtlijnen voor ventilatie, dan is aanpassing noodzakelijk, zo reageert de gemeente. Voor de schoolgebouwen die in eigendom zijn van de schoolbesturen komen deze aanpassingen voor rekening van het schoolbestuur. Als de gemeente de onderhoudsverantwoordelijkheid heeft voor schoolgebouwen, dan ligt deze verantwoordelijkheid bij de gemeente.

Door de coronacrisis is het onderwijs op afstand en het thuisonderwijs plotseling belangrijk geworden. In de praktijk bleken veel scholen, en met name het basisonderwijs, niet of nauwelijks toegerust te zijn voor deze vorm van onderwijs. In de Onderwijsagenda wordt deze ontwikkeling echter nauwelijks genoemd. De coronacrisis leert ons echter dat het realiteit kan zijn dat hele klassen of complete scholen moeten overgaan op online lesgeven.

Fractieassistent Mieke Biesheuvel van Leefbaar Alkmaar had de volgende vragen: Kan de wethouder aangeven wat scholen doen en waar de gemeente hen in kan of moet ondersteunen om deze vorm van onderwijs op grotere schaal in goede banen te leiden? Wat doet de gemeente voor kinderen uit problematische gezinnen wanneer er thuisonderwijs gegeven wordt? Zijn er voor hen extra laptops en/of extra huiswerkbegeleiding beschikbaar? Is er sowieso in kaart gebracht of elk kind voldoende middelen heeft om thuisonderwijs te volgen? Bijvoorbeeld bij gezinnen met meerdere schoolgaande kinderen die een laptop moeten delen, waardoor de livestream-lessen wellicht niet gevolgd kunnen worden?

Wethouder Konijn antwoordde dat de lijntjes van de gemeente met het onderwijs en de kinderopvang tijdens de coronacrisis kort zijn. Scholen en kinderopvang hebben in deze tijden een flinke klus te klaren. Bij de eerste golf was er wekelijks bestuurlijk overleg met bestuurders van het basisonderwijs en een vertegenwoordiger van kinderopvang (crisisteam). Belangrijkste onderwerpen hierbij waren de noodopvang, zicht houden op kwetsbare leerlingen en ouders en er alles aan doen om thuisonderwijs mogelijk te maken. In deze periode zijn gezamenlijk alle zeilen bijgezet om te zorgen dat alle kinderen thuis een laptop hadden. Vooral door de scholen zelf; zij zijn immers eerst verantwoordelijk voor het onderwijs en de noodzakelijke hulpmiddelen. Naast laptops zorgden scholen voor wekelijks lesmateriaal op papier. Dat konden ouders ophalen of het werd thuisgebracht. De begeleiders van de ouderkamers in Overdie hebben extra inzet gepleegd om anderstalige en laaggeschoolde ouders te bereiken en te helpen.