Kritisch op begroting

Op 2 november had in de gemeenteraad het debat plaats over de begroting van de gemeente Alkmaar voor 2024. Hier de tekst van fractievoorzitter Maya Bolte.

,,Het is in deze tijd niet eenvoudig om een acceptabele begroting op te stellen. In 2026 gaat het Rijk 3 miljard bezuinigen op het Gemeentefonds. Dat hangt als een zwaard van Damocles boven de gemeentelijke financiële huishouding. Daar moeten we nu al op inspelen. Dat nu toch een sluitende begroting is gepresenteerd door het college is enerzijds een compliment waard. Anderzijds zijn we absoluut niet tevreden over de keuzes die het college heeft gemaakt.

Leefbaar Alkmaar is geschrokken van de miljoenenbezuiniging op de jeugdzorg. Daar is sprake van lange wachtlijsten. In de inleiding van de programmabegroting wordt door het college gesteld: ‘Alkmaar begeeft zich op het gebied van jeugdbeleid beduidend aan de bovenkant van het uitgavenniveau vergeleken met het landelijke beleid. De komende periode gaan we ons inzetten om dit op een meer evenwichtig niveau te brengen’. Dat betekent in de praktijk dus dat het Alkmaarse college miljoenen gaat bezuinigen op jeugdzorg. Dat zou ondervangen worden door de inzet van jeugdconsulenten. Dat klinkt mooi, maar wij denken dat de praktijk heel wat weerbarstiger zal blijken. Een dergelijk grote bezuiniging op de jeugdzorg is voor Leefbaar Alkmaar een heilloze weg.

Ook op het gebied van huisvesting laat het college jongeren in de steek. Onze motie om in de huisvestingsverordening extra in te zetten op starters van 23 tot 30 jaar vond geen vruchtbare grond bij het college en de coalitiepartijen. We moeten juist ons best doen om de jongeren in de stad en in de dorpen te houden door ze betere kansen te geven op de woningmarkt.

Leefbaar Alkmaar maakt zich zorgen over de ambtelijke organisatie. In plaats van het ambtelijk apparaat te verstevigen koerst het college op ‘kansrijke projecten’. Dat kan toch niet waar zijn. Zo blijf je bureaus inhuren om taken uit te voeren. De een komt en de ander gaat en de samenhang is ook vertrokken.

We gaan de komende jaren flink bouwen op de oevers van het Noordhollands Kanaal. Leefbaar Alkmaar hecht er zeer aan dat die projecten ook kwalitatief van hoog niveau zijn. We zijn dan ook blij met de intentie van het college om te benadrukken dat er voldoende groen rond deze nieuwbouw aangelegd moet worden. Dat de aanplant van 5000 extra bomen over wat meer jaren wordt gespreid, vindt Leefbaar Alkmaar jammer, maar we hebben daar wel begrip voor. Het idee voor een woonwijkje in de polder ten oosten van Oudorp vinden wij interessant.

Leefbaar Alkmaar is tevreden dat het dorpenbeleid van het vorige college wordt voortgezet. De dorpen hebben in de vorige raadsperiode de indruk gehad dat ze onvoldoende aandacht kregen van het gemeentebestuur. Met de plannen voor dorpshuizen in Stompetoren en Schermerhorn is een goede stap gezet om de leefbaarheid in de dorpen te waarborgen. Voorts hoopt Leefbaar Alkmaar dat de bouw van Stompetoren-West eens van start kan gaan. Stapsgewijze uitbreiding van het dorp is essentieel om het voorzieningenniveau op peil te houden.

Dan het sociale gezicht van de coalitie. Dit valt echt bar tegen, hebben we de laatste tijd gezien. Het armoedebeleid geldt straks niet meer voor de groep inwoners tussen de 120 en 150 procent van het sociaal minimumloon. Voor de AlkmaarPas geldt helaas hetzelfde. Deze groep mensen heeft het moeilijk in deze tijd van inflatie, hogere energieprijzen en dergelijke. Bestaanszekerheid is het modewoord in de landelijke politiek. Ook in Alkmaar moet dat voorop staan, maar de praktijk leert dat het college en de coalitiepartijen deze groep tussen de 120 en 150 procent van het sociaal minimum in de kou laat staan.

Wat betreft de opvang van asielzoekers doet het college niet meer dan het strikt voorgeschrevene. Kinderen op de vlucht konden niet op Alkmaarse steun rekenen. Dat doet gewoon pijn. Over de toekomst van het voormalige belastinggebouw aan de Robonsbosweg bestaat nog steeds veel onduidelijkheid. Dit duurt wel erg lang allemaal.

De wereld wordt steeds digitaler. Toch moeten we er rekening mee blijven houden dat een behoorlijke groep mensen, veelal ouderen, niet zo bekwaam is op de digitale snelweg. Fysieke ondersteuning op het stadskantoor of in de bibliotheek moet gehandhaafd blijven.

Leefbaar Alkmaar kijkt uit naar het mobiliteitsplan van het college. Er zullen knopen doorgehakt moeten worden over de bereikbaarheid van de stad, fietsveiligheid en de inrichting van wegen. Daarbij moeten we zeker ook kijken naar het prijskaartje dat aan de verschillende ingrepen komt te hangen. Je kunt geld maar één keer uitgeven. In dat kader geeft Leefbaar Alkmaar liever meer geld uit voor het minimabeleid dan aan een 140 miljoen euro kostende Bestevaer-autobrug. De wethouder heeft tot nu toe goed gehandeld door niet hap-snap op enkele punten aan de gang te gaan. Het geheel moet goed op elkaar worden afgestemd in de mobiliteitsvisie. Inspraak van alle belanghebbenden is daarbij uiterst belangrijk.

We zijn content over de inzet van de wethouder om het openbaar vervoer rond Alkmaar op peil te houden. Dat is een lastige klus, weten we uit ervaring. Een intercity naar Haarlem is toch wel het minste wat je mag verwachten van de NS. Het is een goede actie om beter openbaar vervoer te bepleiten samen met andere organisaties en bedrijven. Het busverkeer is nog veel erger aan het verschralen dan de treinen en juist dát vervoer heeft de functie stad en dorpen met elkaar te verbinden. Hierbij zouden we niet alleen moeten inzetten op behoud, maar juist ook op investering. Willen we de binnenstad verkeersluw maken en de wegen rondom Alkmaar doorstroombaar houden, dan móet er geïnvesteerd worden in het openbaar vervoer.

Resumerend: Er zitten zeker goede elementen in de begroting, maar op sociaal gebied scoort het college een onvoldoende. Dat het college en de coalitiepartijen geen extra inspanning willen plegen op het gebied van jongerenhuisvesting, vindt Leefbaar Alkmaar uiterst teleurstellend.”