Geluidsschermen

Regelmatig bereiken de gemeenteraad klachten van bewoners over geluidshinder door wegverkeer langs de Schagerweg, Nollenweg en Huiswaarderweg. Het college heeft het adviesbureau Peutz gevraagd de mogelijke maatregelen tegen deze geluidsbelasting inzichtelijk te maken. Het college stelt geen budget te hebben voor conventionele geluidsschermen. Een geluidsscherm van zonnepanelen is wel mogelijk volgens het college, vermits dit wordt mede-gefinancierd door bewoners volgens de constructie van een postcode-roos. Er zijn dan ook terugverdien-effecten.
Leefbaar Alkmaar wil dat de discussie over geluidshinder zich niet langer beperkt tot het doen van onderzoeken. De fractie Leefbaar Alkmaar heeft het onderzoek van adviesbureau Peutz laten agenderen voor de raadscommissievergadering van 14 november met als doel om te komen tot concrete maatregelen.