Geluidsschermen langs Schagerweg, Nollenweg en Huiswaarderweg

De raadsfractie van Leefbaar Alkmaar zet zich al langere tijd in voor de plaatsing van geluidsschermen langs de Schagerweg, Nollenweg en Huiswaarderweg. De partij roept nu de andere raadsfracties op om nu eens actie te ondernemen.

Leefbaar Alkmaar heeft op 14 november 2017 het initiatief genomen om de resultaten uit het rapport Peutz over de geluidsoverlast langs de Schagerweg, Nollenweg en Huiswaarderweg in de raadscommissie Ruimte te bespreken. Bureau Peutz, een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van akoestiek en lawaaibeheersing, adviseerde in haar gedegen rapport in 2017 dat alleen geluidsschermen van 4,5 meter hoog, oplopend tot 6,5 meter de bewoners en woningen grenzend aan deze wegen afdoende tegen de geluidsoverlast zouden beschermen. Het gaat dan om geluidsschermen zoals nu al langs de Schagerweg staan ter hoogte van de Vroonermeer en langs de Nollenweg ter hoogte van De Vaart.

De fractie van Leefbaar Alkmaar was het destijds eens met de bewoners van de wijken Horn-Zuid en Huiswaard 2 die het wachten twaalf jaar na de eerste toezeggingen beu waren. Leefbaar Alkmaar vond dat niet alleen nieuwe bewoners maar ook deze bestaande bewoners recht hebben en hadden op afdoende bescherming tegen het verkeerslawaai. Veel partijen, met name de toenmalige coalitiepartijen, betoogden destijds dat vooraleer er stappen gezet zouden kunnen worden er eerst een onderzoek, waar toenmalig CDA-wethouder Nagengast de laatste hand aan legde, zou moeten worden afgewacht. Dat onderzoek betrof onder andere de haalbaarheid van het uitrusten van de geluidsschermen met zonnepanelen om zodoende naast geluidsreductie ook nog eens energie op te wekken.

Inmiddels zijn we ruim een jaar verder. En er is nog altijd niets gebeurd. De klachten van wijkbewoners bestaan nog steeds, sterker nog de klachten zijn ten opzichte van enige tijd geleden alleen maar gegroeid. Zo hebben bewoners naast de geluidsoverlast overdag, in toenemende mate ook last van verkeersherrie in de nacht. Zowel de ochtend- als de avondspits begint eerder en duurt ook langer. Het toegepaste ’stille asfalt’ blijkt na een aantal jaren intensief gebruik beslist niet zo stil meer. Er wordt door veel verkeersdeelnemers hard opgetrokken en ook soms hard geremd en daarnaast wordt de maximum snelheid van 70 kilometer per uur door velen massaal overtreden.

Op latere vragen van Leefbaar Alkmaar werd door de wethouder gezegd dat uit het onderzoek naar de aanleg van geluidsschermen uitgerust met zonnepanelen was gebleken dat er sprake was van een zogenaamde “onrendabele top”. Die uitspraak doet vermoeden dat niet het weren van het geluid en het zorgen voor een gezonde leefomgeving voor de omwonenden in dit dossier leidend zou zijn, maar dat de opwekking van elektriciteit met behulp van zonnepanelen als leidend in dit dossier wordt gezien. Ook werd er door de wethouder gesproken over mogelijkheden van een mogelijke subsidie voor deze schermen vanuit de provincie en eventueel de EU. Waardoor het besluit om al dan niet iets te doen voor de bewoners weer verder naar de toekomst wordt uitgesteld.

Leefbaar Alkmaar wil nu een antwoord van alle partijen in de Alkmaarse raad op de vraag dat, wanneer een eventuele subsidie vanuit de Provincie Noord-Holland en eventueel de EU niet zou worden gehonoreerd, er dan toch een besluit zal worden genomen om de geluidsschermen voor deze bewoners aan te leggen. Leefbaar Alkmaar stelt dat het bestrijden van deze bijzonder ongezonde overlast van het verkeer voor deze Alkmaarse ingezetenen niet afhankelijk mag zijn van het al dan niet doorgaan van een subsidie.