Duurzame gebiedsontwikkeling

Als gemeente Alkmaar staan we voor een grote woningbouwopgave en de daarbij bijbehorende ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast zijn er opgaven op het gebied van milieu en duurzaamheid, volksgezondheid (beweegvriendelijker maken van de omgeving), maatschappelijke participatie (b.v. langer zelfstandig wonen van ouderen) en onze lokale economie.

Deze uitdagingen nopen ons als gemeente om goed en toekomstgericht na te denken over ons omgevingsbeleid. In heel Nederland zien we dat in veel gemeenten bij dat toekomstgericht opstellen van het omgevingsbeleid niet langer wordt geredeneerd en ontworpen vanuit ‘het recht van de snelste’ maar vanuit ‘het recht op een aantrekkelijke leef- en verblijfsomgeving’. En ook in Alkmaar wil het nieuwe college dat voor de leefbaarheid deze keuze voortaan zo dient te worden gemaakt.

Wat Leefbaar Alkmaar betreft vormt STOMP een belangrijk onderdeel van duurzame gebiedsontwikkeling in onze gemeente. Voor hen die niet weten wat dit betekent: STOMP wil zeggen dat we eerst kijken naar Stappen en vervolgens naar Trappen, Openbaar Vervoer, Mobility as a Service (MaaS) en tot slot de Particuliere auto. Centrale gedachte achter het toepassen van STOMP is dat een duurzame gebiedsontwikkeling gebaat is bij het centraal stellen van de menselijke maat. De kwetsbare en actieve verkeersdeelnemers krijgen hierbij een ruimere en prominentere plek in het straatbeeld. Dit komt ten goede aan een aantrekkelijke leef- en verblijfsomgeving. Mensen worden door de ruimtelijke inrichting gestimuleerd om zich vaker te voet of per fiets te verplaatsen en elkaar meer te ontmoeten.

Positief voordeel daarvan is dat de ruimteclaim van lopen en fietsen kleiner is dan die van bijvoorbeeld OV en auto, waardoor er ook meer ruimte is voor andere opgaven, zoals klimaatadaptatie, waterberging en meer groen. En ook niet onbelangrijk, de CO2-footprint van langzaam verkeer is kleiner dan van gemotoriseerd verkeer.

STOMP helpt en nodigt ook uit om meer te bewegen. Veel mensen zijn graag buiten en vinden het fijn af en toe te lopen, te fietsen of te sporten. Maar helaas zijn er in ons land ook veel mensen die onvoldoende bewegen. In 2019 voldeed ruim de helft van de Nederlanders van 4 jaar of ouder niet aan de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. Volgens die beweegrichtlijnen moeten volwassenen wekelijks ten minste tweeënhalf uur matig intensief bewegen. Dit verlaagt het risico op chronische ziekten als diabetes, hart- en vaatziekten, depressieve symptomen en, bij ouderen, botbreuken.

Het is dus belangrijk dat meer mensen meer gaan bewegen. Dat kan door dagelijkse verplaatsingen die je toch al moet maken vaker met de fiets of lopend te doen in plaats van met de auto. Dat kan ook door geregeld een ommetje te lopen, een eind te gaan fietsen of te gaan hardlopen. Maar dat betekent wel dat de buitenruimte voor iedereen toegankelijk moet zijn. En dat het er veilig is en dat het zo aantrekkelijk is dat mensen verleid worden om te gaan lopen, fietsen of sporten.

Wat Leefbaar Alkmaar betreft wordt daarom het STOMP-principe dus gebruikt en ingezet om beweegvriendelijk beleid op te stellen en hoe de omgeving meer beweegvriendelijk kan worden ingericht. En heeft het STOMP-principe niets te maken met het autootje pesten zoals dat door sommige andere partijen wordt geframed.

Voor meer informatie: Handreiking mobiliteit en duurzame gebiedsontwikkeling.pdf

Toepassen STOMP: Toepassen stomp

Magazine Beweegvriendelijke Leefomgeving: Magazine Beweegvriendelijke Omgeving.pdf