Opvang asielzoekers

Leefbaar Alkmaar-raadslid Mieke Biesheuvel laat haar licht schijnen over de raadsdebatten over de opvang van asielzoekers in Alkmaar.

,,Begin januari werd er dan ‘eindelijk’ een klap gegeven op de plannen om het oude belastingkantoor aan de Robonsbosweg gedeeltelijk opnieuw open te stellen voor asielzoekers. Er is plek voor maximaal 150 mensen, de rest van de ruimte is voor andere doelgroepen bestemd. Tijdens deze raadsvergadering werd duidelijk dat de veelbesproken spreidingswet in de Eerste Kamer een meerderheid zou halen. De wet is per 1 februari ingegaan en gemeenten hebben tot november de tijd om hun plannen, via de provincie, in te dienen bij de staatssecretaris. Een schatting van het AD geeft aan dat er voor Alkmaar een taakstelling van ruim 600 asielzoekers zal zijn.

Twee weken later werd het onderwerp aan de agenda van de raadsvergadering toegevoegd, want verschillende partijen wilden weten van het college wat de plannen zijn nu die spreidingswet er definitief komt. Er zal plek gezocht moeten worden voor nog eens 450 asielzoekers, op één grote of meer waarschijnlijk meerdere kleinere locaties binnen de gemeente. Het antwoord van het college was echter verbijsterend: ze gaan niets doen en wachten af tot in december duidelijk is of er werkelijk dwangmaatregelen zullen komen. Zij willen eerst het traject aan de Robonsbosweg afmaken en zich daarná pas richten op de taakstelling van de spreidingswet. Aangezien de verwachting is (door de wethouder zelf gesteld in het Noordhollands Dagblad in oktober jl) dat het pand pas eind 2024 gereed is voor de komst van asielzoekers, zal het college op deze wijze nooit vóór november 2024 met concrete plannen voor de spreidingswet komen.

In het coalitieakkoord staat echter: ‘Mocht de spreidingswet in werking treden, dan wordt daar uitvoering aan gegeven. Voor Alkmaar betekent dit geen uitbreiding van de Robonsbosweg, maar elders in Alkmaarse wijken of dorpen.’ Het antwoord en de stellingname van het college staat dus haaks op het coalitieakkoord. Een motie om alvast te onderzoeken welke plekken geschikt zouden kunnen zijn voor opvang is weggestemd en een motie voor algemene participatie over alle inwoners van Alkmaar om te peilen hoe bepaalde wijken kijken tegen opvang in hun wijk en hun wensen en bedenkingen vooraf alvast in kaart te brengen haalde het ook niet.

Het college gaat niet pro-actief aan de slag met de spreidingswet en neemt hiermee niet de verantwoordelijkheid die zij zeggen te nemen in het coalitieakkoord. Het college kijkt weg, steekt de kop in het zand, in de hoop dat de spreidingswet daarmee ook verdwijnt. Maar zo werkt het niet. De wet is aangenomen en zal moeten worden uitgevoerd. De asielzoekers zullen er komen, met een bonus als het college van Alkmaar pro-actief plekken beschikbaar stelt, of met een boete als zij niets doet of te laat is.

Leefbaar Alkmaar hoopt, en verwacht, dat dit college alsnog tot inkeer komt en zich wel actief gaat inzetten om vóór november 2024 met een goed plan te komen om die ruim 450 asielzoekers te kunnen opvangen binnen de gemeente. Uit morele verplichting, uit humanitaire overwegingen, en om geen flater te slaan in de provincie en omliggende gemeenten. Al was het maar omdat Alkmaar er een financiële bonus mee kan binnenhalen die vrij te besteden is (bijvoorbeeld om zwembad de Hoornse Vaart te kunnen vernieuwen, waar alle Alkmaarders profijt van hebben).”

Jongerenhuisvesting

Een half jaar geleden pleitte de gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar voor extra inzet van de gemeente voor jongerenhuisvesting. Dat idee kreeg toen helaas geen meerderheid in de gemeenteraad. Gelukkig zijn andere partijen nu ook tot het inzicht gekomen dat er meer moet worden gedaan om jongeren in staat te stellen om een woning te huren.

In de raadsvergadering van 8 januari diende Leefbaar Alkmaar, met BAS en OPA, een nieuwe motie in om jongerenhuisvesting te stimuleren. Jongeren moeten door hun korte inschrijfduur vaak lang wachten op een huurwoning, terwijl Alkmaar toch graag jongeren tot de gemeente wil binden. Er wordt nu gepleit dat jongeren voorrang kunnen krijgen bij het toewijzen van huurwoningen. Naast jongeren zouden wellicht ook andere groepen voorrang kunnen krijgen. Daarbij wordt gedacht aan leerkrachten, verplegers of politiemedewerkers. Deze motie werd in de gemeenteraadsvergadering van 8 januari unaniem aangenomen. Hoe de voorrang exact vorm gaat krijgen, is nog niet concreet. De wethouder gaat er mee aan de slag met zijn ambtenaren en de woningbouwverenigingen.

Oostrand

Het college stelde in de raadsvergadering van 18 december voor om de Wet Voorkeursrecht Gemeenten in te stellen aan de Oostrand van Alkmaar.

Lees meer

Opvang asielzoekers

Op 12 december sprak de raadscommissie over de opvang van asielzoekers in Alkmaar. In dat debat voerde namens Leefbaar Alkmaar raadslid Mieke Biesheuvel het woord. Hieronder haar bijdrage.

Lees meer

Rijrichting Nieuwlandersingel

Leefbaar Alkmaar heeft in de gemeenteraadsvergadering van 23 november een motie ingediend, waarin wordt bepleit dat de rijrichting op de Nieuwlandersingel en de Baansingel niet wordt gewijzigd. Die motie haalde een ruime meerderheid in de raadsvergadering.

Lees meer

Kritisch op begroting

Op 2 november had in de gemeenteraad het debat plaats over de begroting van de gemeente Alkmaar voor 2024. Hier de tekst van fractievoorzitter Maya Bolte.

Lees meer

Maaibeleid

In de raadsvergadering van 30 oktober stond het maaibeleid in de gemeente op de raadsagenda.

Lees meer

Steun aan Marokko

Marokko en Libië zijn recent getroffen door een natuurramp. In beide landen zijn duizenden slachtoffers gevallen. De raadsfractie van Leefbaar Alkmaar wilde dat de gemeente Alkmaar de portemonnee trekt voor Marokko, voor elke inwoner van Alkmaar een euro.

Lees meer

Armoedebeleid

In het landelijke nieuws en in de media is het regelmatig een onderwerp: steeds meer mensen leven in armoede. Het gaat allang niet meer alleen over de groep bijstandsgerechtigden. In toenemende mate gaat het om werkenden, gezinnen, kinderen, ouderen met een klein pensioen. De voortdurende inflatie, hoge prijzen voor gas, benzine en boodschappen zorgen voor een opeenstapeling van steeds hogere lasten die een steeds grotere groep mensen niet meer kan opbrengen.
Lees meer

Jongerenhuisvesting

In de raadsvergadering van 22 juni werd gesproken over de Huisvestingsverordening. Alkmaar is de enige gemeente in de regio, waar de nieuwe Huisvestingsverordening nog niet kan worden ingevoerd. Vanwege de val van het vorige college is het dossier Huisvestingsverordening op de plank blijven liggen.

Lees meer