Begrotingsbehandeling

Het nieuwe college van GroenLinks, VVD, CDA, PvdA en D66 heeft zijn eerste begroting gepresenteerd. De fractie van Leefbaar Alkmaar constateert dat het college slechts op de winkel past en geen initiatieven ontplooit. Alkmaar heeft niet veel te verwachten van dit college: ondanks de royale meerderheid kunnen de vijf partijen weinig met elkaar aanvangen, deze partijen zijn te verschillend om gezamenlijk slagkracht te maken. Gelukkig is er geen geld meer voor prestigieuze, zinloze projecten. Alkmaar zit immers in de schulden. Dezelfde VVD-wethouder die in het vorige college met financiële trucs een hypotheek nam op de toekomst van Alkmaar, wil nu slechts nieuw beleid als oud beleid wordt afgeschaft.

Leefbaar Alkmaar ziet echter de Alkmaarse leningenportefeuille wel steeds verder in omvang toenemen en groeien. Er wordt in 2019 een bedrag van 60 miljoen extra geleend en er wordt 39 miljoen (regulier) afgelost. Op 1 januari 2019 is de schuld van Alkmaar 392,3 miljoen euro. En op 31 december 2019 is diezelfde schuld gegroeid naar 413,3 miljoen euro. De schuld loopt in 2019 dus met een (netto) bedrag van 21,0 miljoen op.

Het is wel frappant en gek dat de VVD die weinig tot niets op heeft met mensen die veelal door omstandigheden buiten henzelf om in de schulden zijn geraakt, zelf aan het financiële roer van de gemeente de schulden zo laat oplopen. En dan te bedenken dat in 2016, toen de huidige wethouder financiën aan het roer kwam, de langlopende schulden van Alkmaar 280,77 miljoen euro bedroegen. Met de VVD aan het financiële roer heeft Alkmaar zich straks in maar vier jaar tijd voor 132,53 miljoen euro extra in de schulden gestoken. We zijn echt een gemeente die zich steeds dieper in de schulden steekt.

Het college schrijft hier zelf over in de toelichting op de begroting: “Bij een stijgende rente kan de druk wel toenemen, omdat het uitstaande bedrag aan leningen relatief hoog is. Er zal dan meer begrotingsruimte nodig zijn om de rentelasten te kunnen dekken, waardoor er minder ruimte is voor andere kosten, bijvoorbeeld in de zorg of het onderhouden van de openbare ruimte.” Daar schrikt de fractie van Leefbaar Alkmaar van!

In het collegeprogramma is als aandachtspunt opgenomen de schuldpositie te verlagen. Hoe gaat het college dit doen? Hoe verhoudt dit zich dit tot de wens om te investeren in de stad? Wat houden de investeringen in? Mooie woorden, maar de daden blijven uit.

In de vorige collegeperiode is een onderzoek gedaan naar zonnepanelen die als geluidswal kunnen dienen. Waarom staat dat voornemen niet in de begroting? Gaan we geld lenen om geluidsschermen te financieren?

Naast onze bedenkingen bij het financiële beleid heeft Leefbaar Alkmaar meer kritiek. Iedereen moet meedoen, maar daar was weinig sprake van bij de bouwplannen in de Boeijerstraat in De Rijp en de voormalige Trefpuntkerk. Burgers horen eerder en beter bij de plannen te worden betrokken.

De vrije sluitingstijden voor de horeca zijn een feit, gezien de uitslag van de verkiezingen. Het college doet niets om de overlast te beperken. Ideeën van Leefbaar Alkmaar om mensen te helpen die willen verhuizen uit de binnenstad, zijn weggehoond.

Sinds de provincie over het openbaar vervoer gaat, zijn senioren, gehandicapten en mensen met een kleine portemonnee de dupe van de gaten in het openbaar vervoer. Ondanks de raadsbrede steun voor de motie van Leefbaar Alkmaar is de oplossing ver weg. Ook de buurtbus blijkt niet haalbaar. Laat het college de mensen die op het openbaar vervoer zijn aangewezen nu hangen of ziet het college nog alternatieve mogelijkheden om de mobiliteit van deze mensen te verbeteren?

Leefbaar Alkmaar hoopt dat jongeren zich na hun studie blijvend in Alkmaar vestigen. Dan zal er werk gemaakt moeten worden van jongerenhuisvesting en werkgelegenheid voor jongeren. Dat maakt Alkmaar aantrekkelijk voor jongeren. Dit dient echt een actiepunt te zijn van het collegebeleid.

Er bereiken de fractie signalen dat enkele voetbalclubs financiële en organisatorische problemen hebben. Gaat het college zich inspannen om de problemen van de voetbalclubs op te lossen?

Leefbaar Alkmaar heeft begrip voor de zorgen van Parlan en het Triversum over de aanbestedingen in de zorg. Hoe staat het Alkmaarse college hierin?

Bij de bespreking van de begroting tijdens de raadsvergadering van 5 november reageerde het nieuwe college opvallend welwillend op de verschillende vragen van Leefbaar Alkmaar. Zo probeert het college Europese subsidiegelden binnen te halen om de geluidsschermen met zonnepanelen langs de ringwegen te kunnen financieren. Wethouder Braak (GroenLinks) beloofde betere participatie van bewoners bij nieuwbouwplannen en hij zal extra aandacht geven aan jongerenhuisvesting. Er komt een masterplan sport waarin een aanpak van de problemen bij de verschillende sportclubs zal worden gepresenteerd.

Financieel wethouder Dijkman (VVD) beloofde dat hij werk zal maken van het verminderen van de schuldenpositie. Zoals al eerder gesteld kan het nieuwe college zich geen gekke bokkesprongen veroorloven. In de begroting staat zeer weinig nieuws, het college past op de winkel en toonde zich bereid serieus werk te maken van enkele ingebrachte punten van de fractie van Leefbaar Alkmaar. Reden voor de fractie om de begroting voor 2019 goed te keuren. De begroting werd unaniem aangenomen.