Leefbaar Alkmaar, de betrouwbare partij voor stad en platteland

VERKIEZINGSPROGRAMMA LEEFBAAR ALKMAAR 2018 - 2022

Het logo van Leefbaar Alkmaar is een lieveheersbeestje. Dat staat voor prikkelend en milieubewust. Solidariteit en gelijkwaardigheid zijn voor ons kernbegrippen. Politiek is voor ons het zoeken naar verbinding in plaats van het uitvergroten van verschillen. Wij streven een sociaal en milieubewust beleid na.

De gemeente Alkmaar is meer dan alleen de binnenstad. Ook Alkmaar-Noord, Koedijk, de Hoef, Overdie, Oudorp, Schermer en Graft-De Rijp dienen de volle aandacht te hebben van het Alkmaarse gemeentebestuur.
De partij Leefbaar Alkmaar neemt de hele gemeente serieus. Daarom ook is Leefbaar Alkmaar in 2014 gefuseerd met de partij Schermer Belang om zo ook de belangen van de buitengebieden goed te kunnen behartigen.

Speerpunten:
3 pijlers: Bestuur, Zorg, Milieu.

Bestuur

 • Burgers willen zich fatsoenlijk behandeld voelen tijdens het gemeentelijk besluitvormingsproces. Deskundigheid en betrokkenheid van burgers moet gewaardeerd en gestimuleerd worden. Het inspreekrecht bij raadsvergaderingen en commissievergaderingen vormt daar een onderdeel van en moet gehandhaafd blijven (zie paragraaf 1.b.).
 • Tegen verdere uitbreiding van de gemeente met bijvoorbeeld Langedijk en Heerhugowaard. Door verdere schaalvergroting wordt de afstand tussen bestuur en burgers alleen maar groter. (zie paragraaf 1.j.).
 • Geen vrije sluitingstijden voor de horeca, de oude sluitingstijden weer invoeren. De bewoners van de binnenstad hebben ook recht op een goede nachtrust. De belangen van de bewoners, de horeca-ondernemers en de recreant zijn met de oude sluitingstijden weer in balans (zie paragraaf 2.a).
Zorg
 • Verbetering in de uitvoering van de WMO om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen (woon- en vervoersvoorziening, huishoudelijke verzorging, mantelzorg ondersteuning, cliŽnt ondersteuning, beschermd wonen en opvang), van de Jeugdhulp en hulp aan mensen die ondersteuning nodig hebben om te kunnen werken (zie paragraaf 3.d).
 • Optimale gezondheidszorg waarborgen in een vernieuwd parkziekenhuis met zo min mogelijk aantasting van de Alkmaarderhout (zie paragraaf 3.m.).
Milieu
 • Veel aandacht is nodig voor verduurzaming van de woningvoorraad t.b.v. reductie van CO2 uitstoot en maatregelen ter beperking van fijnstof. (zie paragraaf 5.e).
 • Onderzoek naar de financiŽle haalbaarheid van realisatie van het oorspronkelijke plan (zonder natuurbegraafplaats) voor natuurgebied Koele Kreken bij de Daalmeer (zie paragraaf 6.c).
 • Stadsecoloog aanstellen, die advies geeft over ruimtelijke plannen en de groene inrichting van openbare ruimte (zie paragraaf 6.g).
 • Fasegewijs invoering van verkeerslawaai beperkende maatregelen langs de Schagerweg, Nollenweg, Huiswaarderweg en Martin Luther Kingweg (zie paragraaf 8.d).
Kernpunten
 • Door openheid, stimulering tot meedenken en transparantie het vertrouwen in de politiek herstellen (zie paragraaf 1.a.).
 • Oudorp, Koedijk, de dorpen in de Schermer en Graft-De Rijp behouden hun eigen karakter (zie paragraaf 1.d.).
 • Investeren in veiligheid, met name in aanpak jongerenoverlast, voorkoming van vandalisme, inbraken, woningovervallen en straatroof (zie paragraaf 2.f.).
 • Een schone stad leidt tot minder criminaliteit (zie paragraaf 2.i.).
 • De zorgvoorzieningen dienen op peil te blijven. Laagdrempelige zorgvoorzieningen per dorp en stadswijk (zie paragraaf 3.o.).
 • Vrijwilligerswerk en mantelzorg ondersteunen (zie paragraaf 3.x.).
 • Plaatselijke belastingen niet meer dan trendmatig verhogen (zie paragraaf 4.b.).
 • Betaalbare huisvesting voor jong en oud. Een substantieel deel (25 procent) van nieuwbouw is betaalbare sociale woningbouw voor jongeren en ouderen (zie paragraaf 5.a.).
 • Proef met kamers voor jongeren in zorgcomplexen (zie paragraaf 5.b.).
 • Zuinig zijn op de historische binnenstad van Alkmaar en historische panden in Schermer en Graft-De Rijp (zie paragraaf 5.g.).
 • De stad groener met meer bomen en planten en verduurzaming van het woningbestand en bij nieuwbouw. In geval van bebouwing wordt het groene platteland ontzien (zie paragraaf 6.a.).
 • Geen windturbines in het fraaie, open buitengebied (zie paragraaf 7.e.).
 • Geen verdere inkrimping van openbaar vervoer in de stad en in de polder. Alkmaar moet per openbaar vervoer goed bereikbaar zijn vanuit alle richtingen (zie paragraaf 8.a.).
 • De papieren bezoekerskaart belanghebbend parkeren blijft. (zie paragraaf 8.e.).
 • Alle sportclubs en culturele verenigingen hebben, als bindmiddel van onze samenleving, recht op goede, ook financiŽle, ondersteuning (zie paragraaf 10.a.).
 • Tarieven en entreeprijzen moeten betaalbaar blijven (zie paragraaf 10.f.).
 • Goed toegeruste en diverse winkelvoorzieningen in de wijken en voldoende winkelvoorzieningen in de dorpen (zie paragraaf 11.b.).
Inleiding
Voor Leefbaar Alkmaar is belangrijk de passie voor de toekomst te combineren met de compassie voor het alledaagse. Dit betekent dat we als partij zowel een ambitieuze toekomstvisie hebben maar ook met open vizier naar de problemen van alle dag kijken en die aandacht zullen geven.

Leefbaar Alkmaar is een puur plaatselijke, democratisch georganiseerde partij in de gemeente Alkmaar en heeft geen enkele relatie met landelijke opererende partijen en evenmin met andere Leefbaar-partijen in Nederland. Leefbaar Alkmaar is een partij voor alle inwoners van Alkmaar, Koedijk, Oudorp, Schermer en Graft-De Rijp en heeft niets te maken met regels of voorschriften van landelijke partijen. Leefbaar Alkmaar is een club van Alkmaarders die zelf hun eigen koers bepalen.

Veel partijen in de Alkmaarse gemeenteraad beloven van alles, zoals belastingverlagingen en gratis openbaar vervoer. Beloftes die geenszins (kunnen) worden ingelost. De raadsfractie van Leefbaar Alkmaar werkt altijd consequent en betrouwbaar, op basis van het verkiezingsprogramma. De fractie van Leefbaar Alkmaar doet in de gemeenteraad wat de partij belooft. Leefbaar Alkmaar staat een sociaal en milieubewust beleid voor, waarbij de burgers zoveel mogelijk worden betrokken. Het streven van Leefbaar Alkmaar is voor alle inwoners, ongeacht religie, leeftijd, afkomst, huidskleur, inkomen, geslacht of seksuele geaardheid, een leefbare gemeente te creŽren. Leefbare wijken en dorpen zijn veilige, schone wijken en dorpen, waar het prettig wonen is. Leefbaar Alkmaar zet de mensen en hun woonomgeving voorop. De politiek moet ten dienste staan van de bewoners. En niet andersom!

Er is een groot zelf-organiserend vermogen in de samenleving. Bewoners nemen het heft in eigen handen met diverse burgerinitiatieven. Van de overheid mag men verwachten dat ze uitnodigend en flexibel is in de richting van de bewoners met constructieve initiatieven. De tijd is voorbij dat een coalitie van partijen zich beroept op het mandaat. Leefbaar Alkmaar stelt participatie van de burger bij de ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijk beleid ten zeerste op prijs.
De samenleving is complexer geworden. Mensen moeten meer eigen keuzes maken, meer besluiten nemen en meer eigen verantwoordelijkheid dragen. Bij invoering van de nieuwe gedecentraliseerde wetten wordt van burgers zelfstandigheid en een groot oplossend vermogen verwacht. Maar lang niet iedereen is daartoe in staat.
Op 21 maart 2018 mogen de inwoners van de gemeente Alkmaar naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Het zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen na de fusie tussen Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp op 1 januari 2015.
Leefbaar Alkmaar kijkt met gemengde gevoelens terug op de bijna afgelopen raadsperiode. Die periode heeft zich gekenmerkt door forse bezuinigingen op sociaal-cultureel vlak. Buurthuizen en jongerencentra hebben moeite om het hoofd financieel gezien boven water te houden, terwijl er wel miljoenen zijn uitgegeven om het tweerichtingsverkeer op de Kanaalkade weer in te voeren; hierdoor is het voor voetgangers en fietsers daar een stuk onveiliger geworden. En bovendien is er een overbodig fietspad aangelegd langs de Zeswielen. Leefbaar Alkmaar vindt dit verkeerde keuzes. Bezuinigen op het sociale terrein levert later problemen op.

Hoewel Leefbaar Alkmaar in de afgelopen periode een oppositiepartij was, heeft Leefbaar Alkmaar toch zaken voor elkaar gekregen. Vaak was dat een kwestie van lange adem, volhouden en proberen andere partijen bij een bepaald onderwerp mee te krijgen. Een greep uit de zaken die de fractie van Leefbaar Alkmaar (met steun van andere partijen) de afgelopen raadsperiode heeft gerealiseerd:
 1. het groene hart van Oudorp, het voormalige terrein van Kolping-handbal, wordt niet volgepropt met 40 woningen
 2. Woningbouw in Stompetoren-West zal dankzij Leefbaar Alkmaar zorgvuldig gefaseerd en landschappelijk passend in de toekomst een nadere invulling krijgen
 3. de stopplaats van de toeristenbussen voor de kaasmarkt is van de Kanaalkade verplaatst naar de Molenbuurt, waardoor de verkeersveiligheid op de Kanaalkade is verbeterd
 4. de openbare lift die veel ongemak veroorzaakte bij winkelcentrum De Mare is vervangen door een hellingbaan
 5. de prijs van de ontheffing voor het belanghebbend parkeren in de binnenstad en de omliggende wijken is verlaagd.
 6. nieuwe plaatsnaamborden voor Koedijk en Oudorp
 7. de dijken van de Schermer worden verstevigd op een wijze die recht doet aan het historische landschap
 8. er komt een betere internetverbinding in het buitengebied (Breedband)
 9. snoeisel van taxus wordt ingezameld voor medicijnen tegen kanker
 10. op de voormalige plek van de voetbalclub DFS aan de Hoornseweg is woningbouw met sportvoorzieningen en groen gerealiseerd
 11. er is een nieuwe, moderne bioscoop gebouwd op Overstad, gecombineerd met een poppodium en een filmhuis
 12. het dorpshart voor Stompetoren gaat gerealiseerd worden
 13. omstreden bouwplan Markenbinnen tegengehouden
 14. er komt een openbare basisschool in de Vroonermeer
 15. er is geld vrijgemaakt voor het voortbestaan van de brede school
 16. de centrale bibliotheek is nu ook, negen maanden per jaar, op zondagmiddag open
 17. de MichaŽlschool in Zuidschermer is open gebleven
Toch is Leefbaar Alkmaar nog niet tevreden. Door het college wordt te veel informatie achtergehouden. Op stukken die naar de raad gaan wordt nogal eens geheimhouding opgelegd. In het kader van transparantie is dat een slechte zaak.
Door het college van OPA, VVD, CDA en D66 is geld uitgegeven aan onnodige projecten en overbodige onderzoeken. Voorbeelden zijn het duurste fietspad van Nederland langs de Zeswielen, het opnieuw invoeren van tweerichtingsverkeer op de Kanaalkade en de reeks onderzoeken naar het invoeren van tweerichtingsverkeer op de Bierkade.
De vrije sluitingstijden voor de horeca zorgen voor veel overlast voor de bewoners van de binnenstad. Pogingen van Leefbaar Alkmaar om de oude sluitingstijden weer in te voeren zijn tot nu toe helaas gestrand.
Leefbaar Alkmaar heeft zich ook verzet tegen een bouwplan in het Emmakwartier, waardoor de laatste groenstrook in die wijk verloren gaat. De meerderheid in de raad ging echter akkoord met dit plan.


1. Bestuur
 • Door openheid, stimulering tot meedenken van inwoners en transparantie het vertrouwen in de politiek herstellen.
 • Spreekrecht burgers handhaven.
 • Regels vereenvoudigen en taalgebruik eenvoudig houden.
 • Oudorp, Koedijk, Schermer en Graft-De Rijp moeten hun eigen, unieke karakter behouden. Dorpsraden kunnen daarbij een middel zijn.
 • Geen verdere uitbreiding van de gemeente.
1.a. Het vertrouwen in de politiek is zoek. De lage opkomsten bij de verkiezingen tonen aan dat vele kiezers twijfelen aan het nut om naar het stemlokaal te gaan. Er dient een echte vernieuwing en een radicale mentaliteitsverandering te komen bij politici. De geŽmancipeerde burger wil zich gehoord voelen. Maar het is ook desastreus voor de samenleving als mensen vanuit individueel belang de politiek ingaan en die eigen belangen voorop stellen. Openbaarheid van bestuur is van groot belang voor het vertrouwen in de politiek. Besloten vergaderingen en achterkamertjespolitiek doen het imago van de gemeenteraad geen goed en dienen achterwege te blijven. Geheim gehouden afspraken, gemaakt door het gemeentebestuur, zouden tot het verleden moeten behoren. Deskundigheid en betrokkenheid van burgers moet gewaardeerd en gestimuleerd worden en niet als gevaar worden gezien.
1.b. Leefbaar Alkmaar heeft samen met D66 het spreekrecht voor burgers in de commissie- en de raadvergaderingen bewerkstelligd. Wij zullen ervoor knokken dat deze verworvenheid de burger niet ontnomen wordt.
1.c. Als van tevoren goed wordt afgesproken op welk niveau bewoners participeren in de ontwikkeling van plannen, voorkomt dat heel wat misverstanden en vervelende situaties. Ook hoort per plan helder te zijn wie er voor participatie in aanmerking komen.
1.d. Oudorp, Koedijk, de dorpen in de Schermer en Graft-De Rijp nemen een aparte plaats in de gemeente Alkmaar. Ze hebben een grote sociale samenhang. Leefbaar Alkmaar vindt dat deze plaatsen hun eigen, unieke karakter en identiteit moeten kunnen behouden. Leefbaar Alkmaar ziet een prominente rol weggelegd voor de dorpsraden, zonder dat hiertoe een extra bestuurslaag wordt gecreŽerd.
1.e. Het is logisch dat veel aandacht uitgaat naar het centrum van de stad. Dat is deels verklaarbaar en noodzakelijk gezien de vele winkels, het toerisme e.d. Dit mag echter niet leiden tot minder aandacht in de gemeenteraad voor de stadsdelen buiten het centrumgebied. Een veel grotere groep inwoners woont immers buiten het stadscentrum.
1.f. De bereikbaarheid van de overheid baart zorgen. Niet alles kan digitaal worden geregeld. Lang niet iedereen is handig met internet. Het Stadskantoor en dependances in Alkmaar-Noord, Schermer en De Rijp moeten voldoende openingsuren hebben om cliŽnten te kunnen ontvangen. Leefbaar Alkmaar wil een klantvriendelijke overheid.
1.g. Verleende vergunningen voor evenementen en dergelijke dienen tijdig gepubliceerd te worden, zodat belanghebbenden zoals omwonenden voldoende tijd krijgen om kennis te nemen van de plannen en eventueel bezwaar te maken. Verleende omgevingsvergunningen dienen gedurende de gehele bezwaartermijn ter inzage te liggen.
1.h. De gemeentelijke overheid dient rekening te houden met mensen die de samenleving ingewikkeld vinden, door regels te vereenvoudigen en het taalgebruik eenvoudig te houden.
1.i. Investeren in het aannemen van ambtenaren met kennis en ervaring heeft de voorkeur boven de inhuur van dure externe krachten en dure externe onderzoeksbureaus.
1.j. Leefbaar Alkmaar is tegen verdere uitbreiding van de gemeente met bijvoorbeeld Langedijk en Heerhugowaard. Door verdere schaalvergroting wordt de afstand tussen bestuur en burgers alleen maar groter.
1.k. De partij Leefbaar Alkmaar gaat collegeverantwoordelijkheid niet uit de weg. Leefbaar Alkmaar wil graag - met andere democratisch opererende partijen - in het college zitting nemen, als in het collegeprogramma tenminste genoeg aanknopingspunten zitten om het programma van Leefbaar Alkmaar uit te kunnen voeren.

2. Orde & Veiligheid
 • Stop met vrije sluitingstijden horeca, oude sluitingstijden weer invoeren.
 • Niet bezuinigen op veiligheid.
 • Schone stad met minder kans op criminaliteit.
2.a. Vrije sluitingstijden van de horeca betekenen voor de bewoners van het centrum van Alkmaar een toename van de overlast en vermindering van de leefbaarheid. Leefbaar Alkmaar is tegen het geheel vrijgeven van de sluitingstijden van de horeca. Dit heeft geleid tot veel klachten van bewoners van de binnenstad over nachtelijke overlast. Leefbaar Alkmaar stelt voor dat de oude sluitingstijden weer worden ingevoerd.

Alkmaar binnenstad

2.b. Op initiatief van Leefbaar Alkmaar is onderzocht op welke manier er normen kunnen worden gesteld aan geluidshinder en worden daarbij ook de dreunende bastonen betrokken. Uit dit onderzoek komt tevens naar voren dat veel locaties niet geschikt zijn voor de evenementen die er worden georganiseerd. Leefbaar Alkmaar wil dat hierop gehandhaafd wordt. Ook dient het horecabestand geactualiseerd en gecontroleerd te worden.
2.c. De wijkagenten en de stadstoezichthouders zijn ervoor om de veiligheid in de gemeente te handhaven. Blauw op straat kost geld. Het is de taak van de overheid daar voldoende middelen voor te reserveren.
2.d. Leefbaar Alkmaar wil zich niet opwerpen als een nieuwe zedenmeester, maar het is van maatschappelijk belang dat er een meer handhavend optreden van de politie komt. Regels zijn regels, en mensen dienen zich daaraan te houden. In de directe omgeving van winkels zouden toezichthouders meer kunnen doen aan de verkeersveiligheid voor voetgangers. Leefbaar Alkmaar ziet graag dat de politie meer optreedt in zaken als met de fiets, scooter of brommer rijden waar het niet mag, illegaal vuil storten, dealen in de wijde omgeving van het station en bij scholen enzovoort. Maar, hoeveel blauw er ook op straat komt en hoeveel camera's er ook worden opgehangen, als het normbesef van de burgers niet verbetert, zullen die maatregelen geen effect sorteren. Voor ouders en leerkrachten, in feite voor ons allemaal, is er de taak het normbesef nieuw leven in te blazen.
2.e. Cameratoezicht vergroot de kans dat misdrijven achteraf worden opgelost. Dat is met cijfers aantoonbaar. Dat is goed. Echter, omdat de opnames achteraf bekeken worden als daar aanleiding toe is, is er sprake van schijnveiligheid: er wordt geen directe hulp geboden. Door het cameratoezicht verplaatst de misdaad zich buiten het zichtveld van de camera's. Blauw op straat blijft nodig, met name in het uitgaansgebied. Gerichte politie surveillances op onveilige plekken kunnen het gevoel van veiligheid onder de burgers vergroten. De openbare ruimte moet goed verlicht zijn. De veiligheid van de inwoners van Alkmaar dient voorop te staan.
2.f. Iedere inwoner moet zich veilig voelen in hun gemeente: zowel thuis als op straat. Woningovervallen en straatroven moeten keihard worden aangepakt. Overlast door jongeren wordt niet getolereerd. De wijkagent, het aanspreekpunt voor bewoners in de wijk, speelt hierin een belangrijke rol. Jongeren moeten niet alleen hard worden aangepakt als ze overlast veroorzaken, maar ook worden geholpen met het vinden van een zinvolle tijdsbesteding als werk of scholing.
2.g. Vandalisme en het gevoel van onveiligheid op straat worden vaak veroorzaakt door minderjarigen. Ouders zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen en moeten daarop worden aangesproken. Ook moeten zij worden betrokken bij programma's voor preventie en bestrijding van vandalisme en onveiligheid. Waar nodig moeten ouders advies en ondersteuning krijgen bij het dragen van de verantwoordelijkheid voor het gedrag van hun kinderen.
2.h. Gemeente en politie moeten preventiemaatregelen tegen inbraken en straatroof nog meer onder de aandacht van de bevolking brengen.
2.i. Grachten moeten jaarlijks worden ontdaan van half en helemaal gezonken boten. Er ligt te veel rommel op straat en in de grachten; de stad kan veel schoner. Een leefbare stad is een veilige, schone stad met veilige, schone wijken. Zwerfvuil en graffiti moeten adequaat bestreden worden. Een schone stad met weinig (zwerf)vuil leidt tot minder criminaliteit en een groter gevoel van veiligheid.
2.j. Achterstallig onderhoud op beeldbepalende objecten, zoals daar zijn de zitbanken in de stad, dient, mede door frequentere en scherpere controles, weggewerkt te worden. Alle banken en afvalbakken zouden moeten worden genummerd (zoals in de duinen). Dan kan snel duidelijk worden gemaakt waar het probleem is of waar iets aan de hand is, ook in geval van een calamiteit.
2.k. De leefbaarheid in de diverse wijken moet worden verbeterd en er moet aandacht zijn voor de kwaliteit van de woonomgeving. De kwaliteit van de huizen en de woonomgeving in alle gemeentedelen moeten blijvend in de belangstelling staan van de politiek. Goed toegeruste winkelcentra in de wijken en waar mogelijk ook in de dorpen zijn van groot belang voor de leefbaarheid. Leefbaar Alkmaar is blij met de ontwikkelingen bij winkelcentrum Polderhof in de Oudorperpolder en het winkelcentrum in De Hoef, maar ook met de ontwikkelingen rond het Dorpshart van Stompetoren.
2.l. Verkoop van alcohol en drugs aan minderjarigen moet daadkrachtig worden bestreden.
2.m. Overlast door hondenpoep bestrijden met voldoende uitlaatplaatsen en plaatsen waar honden los kunnen lopen. Opruimen moet worden gestimuleerd, onder andere door middel van voorlichting, het plaatsen van automaten met hondenpoepzakjes en meer afvalbakken.
2.n. Het heeft de voorkeur om prostitutie te blijven concentreren op de Achterdam. Goede controle is daar gewaarborgd. Leefbaar Alkmaar is tegen seksboerderijen in de polder.
2.o. Leefbaar Alkmaar is tegen de vestiging van een coffeeshop in Alkmaar-Noord.

3. Zorg & Welzijn
 • Verbetering in de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.
 • Afschaffing dan wel vermindering van de eigen bijdrage WMO voor de cliŽnten.
 • Tevredenheidsonderzoek dienstverlening WMO, Jeugdhulp tot 18 jaar, en aan mensen die ondersteuning nodig hebben om te kunnen werken.
 • Vrijwilligerswerk en mantelzorg ondersteunen.
 • Ouderen moeten actief kunnen meedoen aan alle aspecten van de samenleving.
 • Voldoende geld voor jeugdhulpverleningsinstellingen.
 • Schuldhulpverlening laagdrempelig.
 • Aandacht voor armoedebestrijding, ook voor de zogenaamde armoedeval.
3.a. Als stelregel hanteert Leefbaar Alkmaar: Gelijke kansen voor iedereen. Hulp kan plaatshebben op individueel niveau alsook op groepsniveau, vooral als het gaat om een aanwijsbare groep die tussen wal en schip dreigt te vallen in onze samenleving, zoals gehandicapten, chronisch zieken, vrouwen/mannen in de knel en zorg-afhankelijke ouderen. De overheid moet in deze niet achterover leunen, maar de gemeenschap van ons allen laten zijn. De gemeenschap, dat zijn wij allemaal, waarbij iedereen er ook evenveel toe doet. Mensen die in onze steeds individualistischer wordende maatschappij tussen wal en schip belanden, verdienen een goede opvang.
3.b. De gemeente moet beleid ontwikkelen om te voorkomen dat de gegevens van inwoners die gebruik maken van de WMO en de jeugdzorg terecht komen bij meer personen dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de desbetreffende wetten. De inwoners die gebruik maken van de WMO moeten zoveel mogelijk worden geholpen door steeds dezelfde personen en niet telkens iemand anders over de vloer krijgen. Maatregelen moeten getroffen worden om zoveel mogelijk eenzaamheid tegen te gaan. Zorgmijdend gedrag dient in de gaten te worden gehouden en liefst zoveel mogelijk te worden voorkomen.
3.c. De overheveling van taken en verantwoordelijkheden van de landelijke overheid naar de gemeenten in 2015 voor wat betreft zorg (WMO en Wet langdurige zorg), jeugdhulp en jeugd GGZ (Jeugdwet), arbeid (Participatiewet) en ruimtelijke ordening (Omgevingswet in 2018) heeft grote gevolgen voor de inzet, kwaliteit en verantwoordelijkheid van het gemeentelijk bestuur en de dienstverlening aan burgers door het ambtenarenapparaat. Kernbegrippen bij deze overheveling/decentralisatie zijn keuzevrijheid, eigen regie en zorg organiseren dichtbij de mensen en het 'slim' organiseren van de zorg. De wetten doen ook een veel groter beroep op de zelfredzaamheid van de burger. Echter velen kunnen dat niet waarmaken, terwijl het wel van ze wordt verwacht. Denk hierbij aan laaggeletterden, zelfstandig wonende hoog bejaarden, migranten, digibeten, mensen met een beperking. Deze mensen hebben de overheid keihard nodig.

Alkmaar zorg

3.d. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor ouderen en gehandicapten. Het Rijk heeft veel van deze zorgtaken afgestoten. Ouderen mogen niet vereenzamen maar actief deel blijven uitmaken van de samenleving, op alle niveaus. De gemeente moet zich inzetten voor goede ouderenhuisvesting, goede zorgvoorzieningen en een voor iedereen toegankelijk en overzichtelijk hulpaanbod. Ouderenhuisvesting, ouderenvoorzieningen en zorg staan bij Leefbaar Alkmaar hoog in het vaandel. Leefbaar Alkmaar ziet graag dat ouderen lang in hun eigen omgeving, zelfstandig kunnen blijven wonen. Terugkerende inventariserende bezoeken bij zelfstandig wonende ouderen, te beginnen bij 80+, om de zorgbehoefte te peilen en eenzaamheid te voorkomen, op vrijwillige basis, kunnen een instrument zijn. Verder moeten maatregelen getroffen worden, zoals een goede huishoudelijke hulp. Hiervoor moet voldoende geld beschikbaar zijn. Dit betekent dus meer geld voor zorg en ondersteuning voor mantelzorgers. Bezuinigen op dergelijke zorg is voor Leefbaar Alkmaar onacceptabel.
3.e. De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest sluiten onder de naam 'Netwerkorganisatie regio Alkmaar' gezamenlijk jeugdhulp- en zorg- en ondersteuningscontracten (WMO) en contracten met jeugdzorginstellingen (Jeugdwet). Door de gemeentelijke expertise te bundelen wil men de kwaliteit van de zorg verhogen, vernieuwingen doorvoeren en zorgen voor eenduidigheid naar aanbieders. Dat is een goed uitgangspunt. Bij een bedrag boven de 750.000 euro moet zelfs Europees worden aanbesteed, volgens de aanscherping van de Aanbestedingswet van medio 2016. Aanbesteding in de zorg is al contraproductief. Voor een goede zorgverlening is het noodzakelijk dat partijen elkaar kennen en vertrouwen. Dit vergt tijd. Aanbesteding nodigt meer uit tot concurrentie dan tot samenwerking en is dus ongewenst. Het afsluiten van kortlopende contracten met hulpverleningsorganisaties doet dat nog meer en kan zelfs leiden tot verbreking van de vertrouwensband tussen patiŽnt en hulpverlener. In geval van aanbesteding wordt dit gezamenlijk gedaan met de omliggende (boven-)regionale gemeenten met de voorkeur voor langjarige contracten. Europese aanbesteding van zorgcontracten is zeer ongewenst.
3.f. Bezuinigingen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wijst Leefbaar Alkmaar af. De afgelopen jaren is in de gemeente Alkmaar geld overgebleven ondanks de overheveling van taken naar de gemeente en de daarmee gepaard gaande bezuiniging. De vraag is of er geen sprake is van onderbesteding en hebben we het beste in huis gehaald? In hoeverre zijn de burgers tevreden met het huidige aanbod? Leefbaar Alkmaar pleit voor afschaffing (voor mensen met een inkomen tot en met bijstandsniveau of tot 120 procent van het bijstandsniveau) dan wel vermindering van de eigen bijdrage WMO voor de cliŽnten. Leefbaar Alkmaar wil onderzoek naar mogelijke verbeteringen in de uitvoering van de WMO om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen (woon- en vervoersvoorziening, huishoudelijke verzorging, mantelzorg ondersteuning, cliŽnt ondersteuning, beschermd wonen en opvang), de Jeugdhulpwet (kinderen tot 18 jaar die hulp nodig hebben) en hulp aan mensen die ondersteuning nodig hebben om te kunnen werken (als gevolg van de invoering van de Participatie wet).
3.g. Het is zeer gewenst voor een integrale hulpverlening om in de gemeente Alkmaar een gecombineerde WMO-, Jeugdhulp- en Werk en Inkomen-helpdesk, Sociaal Team/Sociaal Plein genoemd, te openen met deskundige en op de persoon betrokken vaste contactpersonen voor de hulpvrager en met een uitnodigende attitude. Problemen in de ene sector leiden vaak ook tot problemen in de andere. Met een vast contactpersoon die de problemen op die drie terreinen inventariseert, wordt voorkomen dat de contactpersonen van de diverse loketten los van elkaar aan de gang gaan.
3.h. Jeugdhulpverleningsinstellingen klagen dat zij van de gemeente te weinig geld ontvangen om een goed hulpverleningspakket aan te bieden. Leefbaar Alkmaar vindt dat de gemeente meer geld moet uittrekken voor de jeugdhulpverleningsinstellingen. De kosten voor jeugdhulp zijn hoog, maar we hebben het hier over kinderen en jongeren die deze - gespecialiseerde - hulp heel hard nodig hebben. Ga niet voorbij aan het feit dat deze kinderen de volwassenen van de toekomst zijn. Door ze nu de hulp te bieden die zij nodig hebben zorgen we voor evenwichtige volwassenen in de toekomst. Hierop kan, en mag niet bezuinigd worden. Sterker nog, door hierop te bezuinigen zullen de kosten op langere termijn alleen maar toenemen.
3.i. Er moet voldoende aandacht blijven voor mensen in de psychiatrische zorg om te voorkomen dat zij tussen de wal en het schip geraken. Dus geen bezuinigingen op de psychiatrische hulpverlening zoals de GGZ die biedt.
3.j. Investeren in mantelzorg is belangrijk. Hoe beter de mantelzorg is georganiseerd hoe langer en prettiger mensen thuis kunnen blijven wonen en hoe minder beroep gedaan zal worden op gezondheidszorgvoorzieningen. Speciale aandacht is nodig voor mensen zonder sociaal netwerk, nu ouderen langer thuis blijven wonen. Thuisalarmering en tijdelijke opvangmogelijkheden vormen een alternatief voor mantelzorg. Mantelzorgers verdienen de grootst mogelijke ondersteuning opdat overbelasting van de mantelzorgers wordt voorkomen.
3.k. Voor zwaardere problematiek is de ontwikkeling van wijkgerichte zorgnetwerken met aandacht voor niet-planbare thuiszorg buiten kantooruren gewenst. Afspraken over de zorgverlening aan deze groep tussen huisartsen, thuiszorg en de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) van het ziekenhuis is zeer gewenst om onnodige opnames in het ziekenhuis te voorkomen.
3.l. Dak- en thuislozen hebben vaker ziekten, verslavingen en psychiatrische problemen. De dak-en thuisloze heeft recht op directe opvang en integrale zorg.
3.m. Leefbaar Alkmaar wil een optimale gezondheidszorg waarborgen in een vernieuwd parkziekenhuis met zo min mogelijk aantasting van de Alkmaarderhout. Leefbaar Alkmaar heeft in de gemeenteraad meermaals gepleit voor een parkziekenhuis in de Alkmaarderhout, door Huize Westerlicht bij het ziekenhuis te betrekken. Leefbaar Alkmaar is blij dat dit nu gerealiseerd wordt.
3.n. Om de parkeerdruk in de nabije omgeving van het Noordwest Ziekenhuis te verminderen dient een ondergrondse parkeergarage op het NWZ-terrein te worden gebouwd. Je krijgt maar ťťn kans om een ondergrondse parkeergarage aan te leggen onder het ziekenhuis en dat is bij de aanvang van de vernieuwbouw. Voordeel is dat het parkeerprobleem in dat geval redelijk snel kan worden opgelost. Door veilige transferia te creŽren, waarbij personeel op plaatsen parkeert wat verder van het ziekenhuis af, kan de parkeerdruk ook worden verminderd.
3.o. Alle wijken hebben recht op een voorziening voor laagdrempelige gezondsheidszorg (huisarts). In de dorpen moeten duidelijk herkenbare servicepunten zorg worden gerealiseerd, waar mensen met al hun vragen over zorg terechtkunnen.
3.p. Als de gemeente uitkeringsgerechtigden wil verplichten om vrijwilligerswerk te gaan doen, als tegenprestatie voor hun uitkering, dient het werk aan te sluiten op hun kennis en vaardigheden en dienen zij een onkostenvergoeding te krijgen op hun uitkering. Leefbaar Alkmaar wil geen verplichting voor uitkeringsgerechtigden om te werken in de zorg. Kwetsbare mensen mogen voor hun verzorging niet afhankelijk gemaakt worden van personen die niet gemotiveerd zijn om goede zorg te leveren.
3.q. Armoede moet bestreden worden. Speciale aandacht verdient de zogenaamde armoedeval doordat zorgtoeslag, huurtoeslag en eventueel ook kinderopvangtoeslag wegvalt als je gaat werken. Kinderen mogen niet de dupe worden van armoede thuis. Bij de sociale dienst moet een ruimhartig en servicegericht beleid worden gevoerd. De gemeente Alkmaar moet de sociaal zwakkeren zoveel als wettelijk mogelijk is blijven steunen. Mensen op 120 procent van de bijstandsnorm moeten in aanmerking blijven komen voor het totale pakket van maatregelen binnen het minimabeleid. Er dient een goede informatieverstrekking en actieve ondersteuning te zijn aan de doelgroep.
3.r. Veel senioren wonen te duur en in huizen die niet meer bij hen passen. Die woningen zijn vaak te groot of zijn niet zodanig ingericht dat ouderen en/of gehandicapten daar verantwoord kunnen blijven wonen. Leefbaar Alkmaar pleit voor een beleid dat in alle geledingen meer rekening houdt met de vergrijzing van de Alkmaarse bevolking. De gemeente dient een beleid te ontwikkelen waarbij mensen naar een passende woning, zowel financieel als qua grootte, worden geholpen. Ouderen hebben recht op evenredige verdeling van woningbouw in de sociale sector.
3.s. Openbare gebouwen en winkelcentra moeten allemaal goed toegankelijk zijn voor gehandicapten (NL Keurmerk Toegankelijkheid).
3.t. Alle Alkmaarders leveren een bijdrage aan de stad. Dat kan in de vorm van werk en vrijwilligerswerk. Kun je werken en er is werk, dan verwachten we dat Alkmaarders aan de slag gaan. Een uitkering is er voor mensen die het echt nodig hebben.
3.u. Leefbaar Alkmaar gelooft dat iedereen met de juiste ondersteuning kan meedoen in de gemeente. Met de komst van de Participatiewet hebben we meer mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen. Leefbaar Alkmaar vindt het belangrijk dat iedereen naar vermogen mee kan doen. Leefbaar Alkmaar wil dat mensen met een arbeidsbeperking onder begeleiding aan het werk kunnen. Dat is van belang voor ons als samenleving maar vooral voor de mensen zelf. Want werken is voor veel mensen meer dan ťťn keer per maand een loonstrookje en het daarbij horende salaris ontvangen. Werken betekent namelijk sociale contacten opdoen, structuur in je leven hebben, meedoen, er bij horen en jezelf ontplooien en ontwikkelen.
3.v. Voor verbetering van de kansen op een baan voor mensen met een handicap is kundig gemeentelijk personeel en een goede samenwerking met de uitkeringsinstantie onontbeerlijk. Meer geld is nodig voor de begeleiding naar werk van arbeidsgehandicapten en mensen met een chronische ziekte.
3.w. Maak schuldhulpverlening laagdrempelig, ook voor problemen met kleine schulden, begeleidt deze mensen, verdiep je in hun situatie en voorkom daarmee erger. Leefbaar Alkmaar wil ouders in armoede ondersteunen en samen met ouders schuldproblemen aanpakken. Ouders kunnen op hun beurt hun kinderen dan weer beter begeleiden. Het hebben van schulden kan leiden tot stress en vroegtijdig schoolverlaten. Schulden staan een mooie toekomst in de weg. Voorkomen van schulden op jonge leeftijd is hierbij het allerbelangrijkste.
3.x. Leefbaar Alkmaar vindt vrijwilligerswerk belangrijk werk, dat bovendien veel voldoening geeft. De gemeente moet goede voorwaarden scheppen voor vrijwilligerswerk. De gemeente moet meer financiŽle steun geven aan vrijwilligersorganisaties en de vrijwilligers zelf. Er moet betere ondersteuning komen voor mensen die de zorg van familieleden, vrienden of buren op zich nemen, de mantelzorg.
3.y. Buurthuizen en wijkontmoetingsplaatsen zijn van belang voor iedereen. Professionele wijkopbouwwerkers zijn nodig om samenleven te bevorderen en vroegtijdig problemen te signaleren.
3.z. Leefbaar Alkmaar gelooft in een samenleving waar mensen van allerlei geaardheden, afkomsten en religies respectvol naast elkaar kunnen leven en dus ook voluit mee doen in onze maatschappij. Een Gay Pride benadrukt volgens ons de verschillen. Juist door de groep lesbiŽnnes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders steeds als apart en anders neer te zetten in de samenleving blijft het een groep apart van de rest. Een dagje homo's kijken als variatie van een dagje dierentuin. Liever steekt Leefbaar Alkmaar tijd, geld en energie in voorlichting en betere begeleiding van jongeren op hun weg naar hun coming-out.

4. FinanciŽn
 • Plaatselijke belastingen niet meer dan trendmatig verhogen.
 • Minder dure onderzoeken door externe bureaus.
 • Minder inhuur externen.
4.a. Leefbaar Alkmaar stelt dat in de afgelopen periode diverse verkeerde beslissingen zijn genomen op financieel gebied. Voorbeelden van geldsmijterij met vele miljoenen zijn het opnieuw invoeren van tweerichtingsverkeer op de Kanaalkade, de aanleg van een overbodig fietspad langs de Zeswielen en telkens hernieuwde onderzoeken naar de haalbaarheid van het weer openstellen van de Bierkade voor verkeer in twee richtingen. Dit soort prestigeprojecten dient vermeden te worden.

Alkmaar FinanciŽn

4.b. Leefbaar Alkmaar vindt dat niet het streven om de goedkoopste gemeente van Nederland te zijn leidend zou moeten zijn, maar vindt dat er naar moet worden gestreefd om de beste gemeente van Nederland qua voorzieningen te zijn voor de ingezetenen. Ondanks dat het na het miljoenengat in 2015 beter gaat, staan de gemeentefinanciŽn nog steeds onder druk. De gemeente dient hierop te anticiperen. Het huidige bestuur schuift echter problemen voor zich uit en neemt een hypotheek op de toekomst. Leefbaar Alkmaar stelt dat de rekening niet uitsluitend bij de burgers neergelegd moet worden. De plaatselijke belastingen mogen alleen dan worden verhoogd indien de meeropbrengsten volledig ten goede komen aan gewenste voorzieningen voor de Alkmaarse burgers.
4.c. Tekenen wijzen erop dat het economisch weer wat beter gaat. Echter, de gemeente moet geen geld over de balk gooien met prestigieuze, dure projecten, waarvan het rendement voor de bevolking miniem is. De financiŽle positie van de stad moet gezond blijven. Bij het maken van plannen moeten essentiŽle vragen gesteld worden: wie heeft erom gevraagd en welk groter belang wordt hiermee gediend.
4.d. Het aantal dure onderzoeken door externe bureaus moet binnen de perken blijven. Ook het inhuren van externen door de gemeentelijke organisatie dient te worden beperkt. De inhuur van een externe buurtcoach voor Overdie en De Mare is een miskleun gebleken.
4.e. De gemeente sluit geen ingewikkelde transacties, die zij niet kan overzien en waaraan grote financiŽle risico's kleven.

5. Bouwen & Wonen
 • Betaalbare huisvesting voor jong en oud.
 • Alkmaar mag niet op slot voor jonge woningzoekers.
 • Zuinig zijn op de historische binnenstad en historische panden in Schermer en Graft-De Rijp.
5.a. Leefbaar Alkmaar is van mening dat er met de buurgemeenten goed overleg moet zijn over woningbouwprojecten. De kinderen van onze kinderen moeten ook kunnen wonen. We kunnen nu eenmaal niet zeggen dat de gemeente op slot gaat voor jonge mensen die ook in Alkmaar willen wonen. Om enige doorstroming te bewerkstelligen ontkomt Alkmaar er niet aan nieuwbouwprojecten of verbouwprojecten van de grond te tillen. We moeten immers nieuwkomers op de woningmarkt niet onze gemeente uitjagen. Dan vergrijst onze gemeente in een nog sneller tempo dan nu reeds gebeurt. Een substantieel deel (25 procent) van nieuwbouw zou betaalbare sociale woningbouw voor jongeren moeten zijn.
5.b. Goedkope huisvesting voor jongeren is een probleem. Leefbaar Alkmaar wil graag een proef waarbij enkele jongeren intrekken in een zorgcomplex. De jongeren betalen dan weinig of geen huur, maar helpen in ruil voor de woonruimte mee in het verzorgingstehuis. Ze gaan bijvoorbeeld buiten lopen met bewoners, maken een praatje, helpen met de maaltijden of bij het uitzoeken van een nieuwe telefoon.
5.c. Leefbaar Alkmaar wil particulier initiatief bevorderen bij het bouwen van huizen om burgers de gelegenheid te bieden zelf hun woning te ontwerpen en te ontwikkelen, zonder dat projectontwikkelaars er met de winst vandoor gaan. Van nu af aan dient iedere bouw duurzame bouw te zijn.
5.d. Leefbaar Alkmaar heeft in de zoektocht naar bouwlocaties altijd gesteld dat hoogbouw niet per definitie moet worden uitgesloten. Maar Leefbaar Alkmaar vindt wel dat eventuele hoogbouw passend moet zijn in de bestaande omgeving. Jongerenhuisvesting in lege kantoren en wonen boven winkels moet worden gestimuleerd.
5.e. Ongeveer de helft van het Alkmaarse woningbestand bestaat uit huurwoningen. De huren van deze huizen mogen variŽren. De omvang van de goedkope woningvoorraad dient op peil te blijven, zodat ook mensen met een smalle beurs goed kunnen blijven wonen in Alkmaar. Betaalbare eengezinswoningen moeten zoveel mogelijk worden behouden, gerenoveerd en verduurzaamd. Leefbaar Alkmaar heeft oog voor de belangen van de huurders. Zowel voor jongeren als voor ouderen moet er voldoende betaalbare huisvesting zijn. Ook voor dure huurwoningen en koopwoningen is een markt. Bouwen voor het duurdere koopsegment is ook een noodzaak.
5.f. Particuliere verhuur van woonruimte aan toeristen mag niet leiden tot Amsterdamse toestanden. Zo nodig zal Leefbaar Alkmaar meewerken aan een regeling om te voorkomen dat woonruimte niet meer beschikbaar is voor mensen die voor langere tijd in Alkmaar willen wonen.
5.g. De historische binnenstad verdient bescherming. Beeldbepalende panden moeten beeldbepalend blijven. Sloop en verwaarlozing van dergelijke panden dient te worden voorkomen. Niet alleen monumenten in het centrum moeten op niveau gehouden worden. Ook in diverse andere wijken en in de dorpen zijn voorbeelden van karakteristieke en monumentale panden te vinden. Uitgangspunt is dat monumentenbeleid, ruimtelijke ordening en stedenbouw optimaal worden geÔntegreerd, opdat de kwaliteit van renovatie en bouw wordt verbeterd en oud naast nieuw goed verenigd worden. Beeldkwaliteitsplannen zijn hierbij de richtsnoeren. Met de fusie met Schermer en Graft-De Rijp heeft de gemeente Alkmaar er heel wat interessante historische panden bij gekregen. Vanzelfsprekend moet ook daarmee zuinig worden omgegaan.
5.h. Karakteristieke bebouwing, zoals aan de Kanaaldijk in Koedijk, de Herenweg in Oudorp en in woonkernen in de voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijp, dient intact gelaten te worden. Nieuwe hoogbouw langs deze wegen, die niet passend is voor deze omgeving, is uit den boze.
5.i. Grootschalige woningbouw op het terrein van het Groene Hart in Oudorp is afgewend. Het is nu tijd om het gebied, in overleg met de omwonenden, aantrekkelijk in te richten.
5.j. Woningspitsing in wijken met smalle straten en een grote parkeerdruk, zoals bijvoorbeeld de Spoorbuurt, dient ontmoedigd te worden. Voor grotere woningen die wel in aanmerking komen voor woningsplitsing horen, gekoppeld aan de parkeernorm, de veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden.
5.k. Het Emmakwartier is een aantrekkelijke woonwijk, die qua verstening zijn grenzen heeft bereikt. De wijk mag niet verder verstenen. Er is geen ruimte meer voor grote woningbouwprojecten. Als na de verkiezingen de (getals)verhoudingen tussen de partijen wijzigen, zal Leefbaar Alkmaar er alles aan doen om te proberen fase II van de nieuwbouw in de Van Everdingenstraat op een nette manier terug te draaien.

6. Natuur & Milieu
 • De stad mag nog groener.
 • Het groene platteland behouden.
 • Stadsecoloog aanstellen.
6.a. De gemeente Alkmaar kan trots zijn op zijn stadsparken en de groene gebieden van Schermer en Graft-De Rijp. De Alkmaarderhout, de Vest, het Victoriepark, de Oudorperhout, de Egmonderhout, de Oosterhout, park de Oude Kwekerij, de Groene Voet en de Rekerhout vormen de longen van de stad. Leefbaar Alkmaar is tegen aantasting van deze groengebieden.
6.b. Ook landelijke gebieden zoals de Omval, de Westrand van Alkmaar en de strook tussen de Daalmeer en het Geestmerambacht verdienen bescherming. Bebouwing dient daar achterwege te blijven.
6.c. Leefbaar Alkmaar blijft pleiten voor aanleg van het natuurgebied De Koele Kreken, tussen de Daalmeer en het Geestmerambacht, zoals in het verleden is gepland. De aanleg van een natuurbegraafplaats brengt financiŽle risico's met zich mee. Er moet een onderzoek komen of het oorspronkelijke plan De Koele Kreken, zonder natuurbegraafplaats, alsnog kan worden gerealiseerd.
6.d. Door de fusie met Schermer en Graft-De Rijp heeft de gemeente er in ťťn keer heel veel groen platteland bij gekregen, met daarbij ook de fraaie, beschermde Eilandspolder. Hier moet zuinig mee worden omgegaan. Hoogbouw past niet in dit buitengebied. Bij uitbreiding van bebouwing zal bijzonder nauwkeurig moeten worden overwogen of de omgeving erdoor al dan niet zal worden aangetast.
6.e. Niet alleen de randen van de stad moeten groen zijn, Leefbaar Alkmaar vindt dat de stad zelf ook nog groener mag worden, met meer bomen op pleinen en langs straten. In parken is een uitdunbeleid gevoerd (voorbeeld Victoriepark).
Leefbaar Alkmaar is daar niet blij mee. Het groen in de parken moet beter onderhouden worden. Bomen spelen een cruciale rol in de beleving van een stad, van belang voor CO2 afvang en zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met de cultuur-historische context van de stad. Het is van groot belang zuinig te zijn op monumentale en beeldbepalende bomen. Bij het behoud en beheer van het bomenbestand in Alkmaar is het van belang naast de variŽteit aan bomen ook bijzondere bomen, zowel qua soort als qua ouderdom, in de gaten te houden en waar nodig te beschermen. In de Oudorperhout dienen de weilanden, sloten en oevers ecologisch te worden beheerd. Leefbaar Alkmaar is voorstander van ecologische oevers waar mogelijk.
6.f. Leefbaar Alkmaar bepleit het zoveel mogelijk bij de bouw integreren van zonnepanelen en zonneboilers alsook regenwaterreservoirs voor milieuvriendelijke toiletspoelingen e.d. Het is eenvoudiger dit bij de bouw te realiseren dan dat later de particulieren dit zelf moeten gaan realiseren. Leefbaar Alkmaar zet zich ervoor in dat voor heel Alkmaar betaalbare 'groene' stroom wordt geleverd. De gemeente dient de millenniumdoelstellingen te onderschrijven en bedrijven, instellingen en burgers te stimuleren om zuinig om te gaan met onze planeet.
6.g. Leefbaar Alkmaar bepleit het aanstellen van een stadsecoloog. De stadsecoloog geeft advies over ruimtelijke plannen en de inrichting van openbare ruimte. De stadsecoloog heeft een grote invloed op hoe de 'groene' inrichting van de stad er uit moet zien. De stadsecoloog kan ervoor zorgen dat er plaats is voor groen, dat diersoorten gestimuleerd worden om in de stad te verblijven en er voor de inwoners een gezond klimaat wordt gecreŽerd.
6.h. Alkmaar telt reeds een aantal vlindertuinen (Groene Voet en Oosterhout). Leefbaar Alkmaar ziet graag meer vlindertuinen (idylles) in de gemeente aangelegd worden.
6.i. Het klimaat verandert. Ook Alkmaar heeft daarmee te maken. Er moeten goede maatregelen komen om ernstige wateroverlast te voorkomen en op te vangen.
6.j. Om weidevogels een broedplek te geven moet de gemeente er samen met het hoogheemraadschap voor zorgen dat het waterpeil in de Oudorperhout wordt verhoogd, als vaststaat dat de bewoners in/bij dit gebied geen wateroverlast gaan ondervinden in tuinen en kruipruimtes.

7. Agrarisch gebied
 • AgrariŽrs voldoende faciliteren.
 • Geen windturbines in Schermer en Graft-De Rijp.
 • Tegen wietteelt in de polder.
7.a. Ruimte bieden aan de agrarische sector/agribusiness is ook investeren in werkgelegenheid, innovatie en kennis. De agrarische sector moet zich kunnen blijven aanpassen aan de zich wijzigende (economische) omstandigheden en aan de vraag naar duurzame bedrijfsvoering. Het is van belang dat het gemeentelijk (ruimtelijk) beleid voldoende flexibel is om deze ontwikkelingen te faciliteren.
7.b. De agrarische sector is beeldbepalend en bepalend voor de openheid van het landelijk gebied van de voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijp. Bij de ontwikkeling van agrarische bedrijven is het van belang rekening te houden met de omgeving waarin het bedrijf functioneert. De vormgeving van de gebouwen alsmede een goede landschappelijke inpassing dragen daaraan bij. Verwante functies aan het agrarisch bedrijf (agrotoerisme, zorg, verkoop van producten aan huis) dragen bij aan de vitaliteit van het landelijk gebied. Deze functies horen thuis op het verbrede agrarische bedrijf.
7.c. Naast een trend waarbij er sprake is van een voortgaande schaalvergroting in de agrarische sector, is er ook een trend waarneembaar dat de vraag naar lokaal geproduceerd voedsel toeneemt, waaronder ook biologische producten. Het gemeentelijk beleid zal zodanig moeten zijn ingericht dat zowel de schaalvergroting van de agrarische bouwvlakken op een juiste wijze kan worden begeleid, maar er moet ook aandacht zijn en ruimte worden geboden aan de meer kleinschalige initiatieven.
7.d. Nieuwe technologische ontwikkelingen in de agrarische sector leiden tot nieuwe kansen en mogelijkheden. Zo kan bijvoorbeeld precisielandbouw helpen om de akkerbouw in de toekomst nog duurzamer te maken.
7.e. Leefbaar Alkmaar acht het fraaie, open buitengebied van Schermer en Graft-De Rijp ongeschikt voor het plaatsen van horizon vervuilende, elektriciteit opwekkende windturbines.
7.f. Om het agrarisch gebied aantrekkelijk te houden voor alle bewoners dient er op korte termijn glasvezelinternet beschikbaar te komen in het buitengebied. Veel agrariŽrs hebben voor hun bedrijfsvoering een goede en snelle internetverbinding nodig. Maar ook de gewone burgers in het buitengebied hebben behoefte aan snel internet om gebruik te kunnen maken van digitale voorzieningen op het gebied van gezondheid, onderwijs en overheid.
7.g. Leefbaar Alkmaar is tegen een pilot met gereguleerde wietteelt in de gemeente.

8. Verkeer & Vervoer
 • Geen verdere inkrimping van het openbaar vervoer in stad en platteland.
 • Geluidsbeperkende maatregelen langs de ringwegen.
 • Goede busverbindingen voor Graft-De Rijp en Schermer.
 • Handhaving van de papieren bezoekerskaart in gebieden met een parkeerregime.
8.a. Het openbaar vervoer wordt de laatste jaren steeds meer uitgekleed. Een slechte zaak. De gemeente moet zich inzetten voor een goed openbaar vervoer, vooral voor mensen die daarvan afhankelijk zijn, zoals ouderen. Het openbaar vervoer in de stad en in de buitengebieden van Schermer en Graft-De Rijp verdraagt geen verdere inkrimping meer. Het busvervoer is ook voor scholieren, die in Alkmaar middelbaar onderwijs volgen, onontbeerlijk. Met name het openbaar vervoer in de buitengebieden moet minstens op hetzelfde peil blijven. Met goed openbaar vervoer blijven de mensen met een beperking actief en mobiel, kunnen zij hun sociale contacten blijven onderhouden en wordt vereenzaming voorkomen.
8.b. De stad moet een verkeersveilige stad zijn. Voor voetgangers en fietsers moeten maatregelen worden getroffen om de kans op ongevallen te verkleinen. Alle fietspaden moeten goed verlicht worden. De gemeente zorgt voor een robuust, snel, veilig, comfortabel en fijnmazig netwerk van geasfalteerde fietspaden, fietsstraten en andere autoluwe straten; ze houdt daarbij rekening met groeiende aantallen fietsers, de minder vaardige fietsers en de toename van e-bikes en bijzondere fietsen als driewielers en transportfietsen. De gemeente zorgt bij stations, in de stadscentra en in andere gebieden met een grote concentratie van publiek aantrekkende voorzieningen voor voldoende bewaakte fietsparkeermogelijkheden, die gratis zijn voor minimaal de eerste 24 uur. Tevens verwijdert de gemeente regelmatig de weesfietsen.
8.c. Verminderen van geluidsoverlast van autowegen in de bebouwde kom is mogelijk door snelheidsbeheersingsmaatregelen te nemen. Verkeerslawaai wordt om te beginnen bestreden bij de bron door beperking van de snelheid en door het beperken van optrekkend en afremmend verkeer, te bereiken door een goed functionerende groene golf. Een groene golf die zorgt voor een goede doorstroming van het verkeer is ook van groot belang voor het terugdringen van uitstoot zoals fijnstof. Leefbaar Alkmaar is voorstander van het adequaat plaatsen van camera's, matrixborden, snelheidsremmende wegconstructies e.d. De verkeerslichten- en matrixbordenregelinstallaties van de Ring-West, de Ring-Noord en de Schagerweg moeten worden aangepast binnen duidelijk aangegeven groenegolftrajecten. Het traject moet optimaal worden afgestemd in een 'duurzaam veilig' werkende groene golf.

Alkmaar verkeer

8.d. Burgers hebben recht op gelijke behandeling als het gaat om noodzakelijk te nemen milieumaatregelen. Zo zijn geluidsbeperkende maatregelen in de vorm van geluidswallen of -schermen noodzakelijk langs de Schagerweg, de Nollenweg, de Huiswaarderweg en de Martin Luther Kingweg om de geluidsoverlast te beperken en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving te verbeteren. Langs deze autowegen staat tevens de luchtkwaliteit onder druk. Door het snelle, optrekkende verkeer is er sprake van onnodig veel uitstoot van fijnstof. Bovendien wordt er op de Ring-West en de Ring-Noord vaak harder gereden dan de wettelijke snelheid, hetgeen onnodige geluidsoverlast veroorzaakt op de gevels van woningen.
8.e. De papieren bezoekerskaart in de gebieden voor belanghebbend parkeren (centrum en omliggende wijken) moet blijven. Ook de parkeervergunning voor de bewoners moet gewoon op het Stadskantoor geregeld kunnen worden. Het digitaal aanvragen van dergelijke vergunningen levert met name voor ouderen veel problemen op.
8.f. Vrachtverkeer door Oudorp moet zo veel mogelijk worden teruggedrongen. Ook in andere woonwijken moeten maatregelen ervoor zorgdragen dat zwaar verkeer niet in deze wijken komt. Voorts horen vrachtauto's niet in woonstraten geparkeerd te worden. Pleintjes hiervoor buiten de woonwijken kunnen uitkomst bieden.
8.g. Bij grotere nieuwbouwprojecten dient parkeergelegenheid op eigen terrein of onder het nieuwe complex te worden gerealiseerd. Dan blijft de straat gevrijwaard van nog meer geparkeerde auto's. Door een goed parkeerbeleid wordt de straat in de binnenstad en de omliggende wijken weer leefbaar voor de bewoners. De tarieven voor straatparkeren dienen hoger te zijn dan die in de parkeergarages, opdat automobilisten hun voertuig in de garages zullen parkeren.
8.h. Door hoge prijzen van koopwoningen en beperking van het aantal sociale huurwoningen in de randstedelijke gebieden zullen meer mensen komen wonen in de regio Alkmaar. Snelle, frequente en energie zuinige openbaarvervoersvoorzieningen zijn nodig.
8.i. Frequenter treinverkeer vanuit het noorden van Noord-Holland naar de steden in de Randstad is essentieel voor een goede mobiliteit van werknemers, studenten en toeristen. De huidige treinverbindingen naar Haarlem, Den Helder, Hoorn en Amsterdam moeten minstens in stand gehouden worden en waar mogelijk uitgebreid worden. De intercity's naar het zuiden van de provincie moeten gehandhaafd blijven, zodat reizigers kunnen blijven kiezen tussen snelle en langzamere verbindingen met Amsterdam en Haarlem.
8.j. De ontwikkeling van goede verbindingen met duinen, strand, IJsselmeer en poldergebieden als mogelijkheden voor recreatie en toerisme verdienen aandacht.
8.k. De stadslijnen die busmaatschappij Connexxion uitvoert in Alkmaar zouden meer met een kleiner model bus verreden moeten worden. Het kleinere type bus is veiliger en milieuvriendelijker. Bovendien hebben ze een betere instap voor mensen die slecht ter been zijn en zijn de gangpaden breder.
8.l. Vanuit het oogpunt van ?Duurzaam Veilig? moet, zo nodig in overleg met de provinciale wegbeheerder, worden gestreefd naar de meest veilige en efficiŽnte routes voor de doorstroming van het landbouwverkeer. Het mengen van het landbouwverkeer met het langzaam verkeer moet uit veiligheidsoverwegingen zoveel mogelijk worden voorkomen.
8.m. Leefbaar Alkmaar ziet graag dat de buslijn 123 van en naar De Rijp vroeger start en langer doorgaat. Men kan met goed fatsoen niet met het openbaar vervoer naar de stad om daar het theater, de bioscoop of het poppodium te bezoeken.
8.n. De routes van het bouwverkeer naar De Pauw in De Rijp moeten veiliger worden gemaakt.

9. Jongeren & Onderwijs
 • Brede-school-concept stimuleren.
 • Zwarte scholen tegengaan.
 • Een basisschool in elke dorpskern.
9.a. Er moet meer worden gedaan voor de jongeren van 12 tot 16 jaar. Qua jongerenvoorzieningen steekt Alkmaar nu schamel af bij plaatsen van vergelijkbare grootte. Met aantrekkelijke jeugdvoorzieningen, zoals disco?s en huiskamerprojecten, nemen vernielingen in de buurt af en er is veel minder overlast van jongeren.
9.b. Het evenwicht tussen wat scholen aankunnen en wat er van ze gevraagd wordt, is wankel. De eisen van de samenleving zijn hoog: burgerschapsonderwijs, voorkomen van radicalisering, bevordering van homo-emancipatie, goede aansluiting op het bedrijfsleven. En van ouders: goede ict-middelen, een fijn schoolgebouw, persoonlijke aandacht voor je kind. Daarbij komt de bureaucratisering, het lesgeven is complexer geworden door de komst van migranten en de toename van leerlingen met gedrags- en leerstoornissen. Voor al deze taken horen voldoende financiŽle middelen beschikbaar te zijn.
9.c. Een eigen identiteit, veiligheid en geborgenheid in kleinere onderwijsinstellingen zijn bevorderlijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Schaalvergroting leidt tot anonimiteit en grotere afstand tussen degenen die het beleid bepalen, de docenten en de leerlingen. Het is beter dat een aantal scholen onder een overkoepelend bestuur vallen en daardoor hun eigen identiteit behouden.
9.d. Het brede-school-concept moet voor alle scholen mogelijk zijn. Ook als scholen geen brede school zijn, moeten er goede overblijfmogelijkheden zijn. Een schoolgebouw is leefbaar als het schoon is en goed onderhouden. Daar dient voldoende geld voor te zijn. De gemeente moet een actieve rol spelen in het beleid om tot klassenverkleining te komen en maatregelen treffen om voortijdige schooluitval tegen te gaan. Dit kan door intensieve leerlingenbegeleiding en voor- en vroegschoolse educatie.

Alkmaar school

9.e. De keuzevrijheid van ouders om zelf te bepalen naar welk type basisschool hun kind gaat, is een groot goed dat gewaarborgd moet blijven. Om een evenwichtige spreiding van leerlingen met achterstanden te bevorderen is gemeentelijke regie nodig. Scholen mogen deze kinderen niet weigeren, vindt Leefbaar Alkmaar. De gemeente moet een actief beleid ontwikkelen om zwarte scholen tegen te gaan. Elke wijk moet goede, multifunctionele schoolgebouwen hebben. In elke dorpskern dient een basisschool te bestaan.
9.f. Het schoolzwemmen moet in overleg met de scholen weer worden ingevoerd. Nederland is een waterrijk land. Overal om ons heen is water te vinden in de vorm van kanalen, rivieren, zwembaden, vijvers en plassen. Ieder kind dat de basisschool verlaat moet in het bezit zijn van minimaal een zwemdiploma A.
9.g. Elke school dient een conciŽrge/huismeester te hebben die werkzaamheden uitvoert waar de drukbezette onderwijzers niet aan toe komen, zoals bijvoorbeeld aan het onderhoud en het beheer van lokalen en het schoolgebouw. Deze conciŽrge/huismeester werkt op basis van een arbeidsovereenkomst en wordt betaald conform de toepasselijke cao.
9.h. De jeugdzorg komt in de knel door bezuinigingen van de landelijke overheid, de verplichte aanbesteding, vooral het Europees aanbesteden, en door patiŽnten met zwaardere problematiek. De nood is hoog met name in de specialistische jeugd- en kinderpsychiatrie. Leefbaar Alkmaar wil terug naar een menselijke relatie met de jeugdzorginstellingen in plaats van de zakelijke relatie die het nu geworden is als gevolg van de wettelijke aanbestedingsregels.

10. Sport & Cultuur
 • Tarieven en entreeprijzen moeten betaalbaar blijven.
 • Sportclubs en culturele verenigingen goed ondersteunen.
 • Bestaande pinautomaten in de wijken en dorpskernen handhaven.
 • Meer recreatieve fietspaden.
10.a. Clubs en verenigingen op het gebied van sport, kunst en cultuur vormen een bindend element in de samenleving en verdienen, ook financiŽle, ondersteuning door de gemeente.
10.b. Leefbaar Alkmaar investeert graag in sport en sportvoorzieningen. Sport bevordert gezondheid, kameraadschap, samenwerken als een team, vormgeving van individuele kwaliteiten en is een bindmiddel van de samenleving. Elk stadsdeel en elk dorp dient een goed toegeruste sportaccommodatie te hebben.
10.c. Sommige jongeren kunnen geen sport meer bedrijven, omdat de contributie voor de ouders niet is op te brengen. Elke jongere moet (financieel) de kans behouden zich sportief te ontwikkelen. Ze leren dan sociale contacten te leggen en om te gaan met winst en verlies. Sportjeugd wordt geen hangjeugd.
10.d. De gemeente dient nadrukkelijk oog te hebben voor de breedtesport en moet gunstige financiŽle randvoorwaarden scheppen om de jeugd te laten kennismaken met sport. De gemeente dient de sportverenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun opvoedende taak in de maatschappij. De gemeente moet gezonde voeding in sportkantines en schoolkantines propageren.
10.e. Wanneer sportclubs meer willen samenwerken, kan de gemeente dit ondersteunen. De gemeente gaat sportclubs niet verplichten om te fuseren.
10.f. Cultuur is meer dan De Vest en het Stedelijk Museum. Kleine toneelverenigingen, zangverenigingen e.d. hebben ook hun plaats in het Alkmaarse culturele veld. Een leefbare gemeente is een gemeente waarin mensen van allerlei soorten cultuur kunnen genieten. Huurtarieven van accommodaties moeten betaalbaar blijven voor de verenigingen in alle delen van de gemeente.
10.g. Jongeren moeten al snel in de gelegenheid worden gesteld in aanraking te komen met cultuur. Tarieven en entreeprijzen moeten zodanig worden gesteld dat zij geen drempel vormen voor kennismaking met cultuur.
10.h. Leefbaar Alkmaar vindt het belangrijk dat inwoners die niet zo handig zijn met internet hun vaardigheden kunnen verbeteren. De bibliotheek moet de mogelijkheid krijgen meer cursussen te geven aan ouderen en uitkeringsgerechtigden. Ouderen die beschikken over digitale vaardigheden kunnen daarmee hun wereld vergroten en contacten onderhouden. Uitkeringsgerechtigden kunnen met digitale vaardigheden ook hun inzetbaarheid in een baan verbeteren.
10.i. Meedoen in een samenleving begint met taal. Nederland telt ca. 2,5 miljoen laaggeletterden en statushouders. Laaggeletterdheid kost de samenleving geld. Laaggeletterden leven korter, hebben vaker een uitkering, komen vaker in de schulden en zijn vaker ongelukkig. De bibliotheek is partner in de strijd tegen analfabetisme en laaggeletterdheid. De bibliotheek is een ontmoetingsplek voor iedereen en geeft toegang tot kennis, informatie en cultuur. Leefbaar Alkmaar vindt ook de klassieke uitleenfunctie van de bibliotheek belangrijk. De vaardigheid van het lezen moet onderhouden kunnen worden met een grote collectie uitleenbare bibliotheekmaterialen. Lezen biedt inzichten die mensen in hun leven kunnen toepassen, zowel professioneel als privť. Het lezen van literatuur en non-fictie maakt mensen beter geÔnformeerd en daardoor beter toegerust voor het dagelijks bestaan.

11. Economie & Toerisme
 • Goed toegeruste wijkwinkelcentra.
 • Voldoende winkelvoorzieningen in de dorpskernen.
 • Bestaande pinautomaten in de wijken en dorpskernen handhaven.
 • Meer recreatieve fietspaden.
11.a. Vestiging van bedrijven in de gemeente is belangrijk. Als veel Alkmaarders in hun eigen woonplaats werk hebben, wordt het intensieve forensenverkeer teruggedrongen. Het ondernemersklimaat in Alkmaar kan nog flink verbeterd worden. De gemeente bevordert een gunstig vestigingsbeleid. Zakelijke lasten en de legesverordening zijn hierop afgestemd. Onnodige regelgeving dient voorkomen te worden. Een snelle afhandeling van (aan)vragen en procedures is wenselijk.
11.b. De middenstanders hebben het moeilijk. De gemeente moet terughoudend zijn met uitbreiding van het winkeloppervlak. Leefbaar Alkmaar is tegen het vestigen van meer winkels bij het AZ-stadion. Met het centrum, Overstad en de diverse winkelcentra in de wijken is het arsenaal aan detailhandelszaken voldoende. Bij uitbreiding bij het AZ-stadion dreigt overcapaciteit. De wijkwinkelcentra in bijvoorbeeld de Daalmeer, Geert Groteplein, Nijenburgh, Willem de Zwijgerlaan, De Hoef, Muiderwaard, Winkelwaard, Polderhof en Bergermeer moeten goed geoutilleerd en divers zijn. De gemeente kan hierin een stimulerende rol spelen.
11.c. In de dorpskernen moeten voldoende winkelvoorzieningen zijn voor de primaire levensbehoeften. Bestaande pinautomaten en brievenbussen in de wijken en dorpskernen moeten gehandhaafd blijven.
11.d. Alkmaar blijft populair bij het winkelend publiek. De historische binnenstad is ideaal om te funshoppen. Het winkelaanbod is groot en zeer divers. Alkmaar staat al jaren in de top van de Nederlandse winkelsteden en slaagt er steeds in die positie te handhaven. De gemeente moet bevorderen dat dit zo blijft.
11.e. Veilige, goed onderhouden bedrijventerreinen bevorderen het ondernemersklimaat en trekken werkgelegenheid aan. Leefbaar Alkmaar is tegen uitbreiding van kantoorbestemmingen. Er staan immers reeds veel kantoren leeg. De gemeente moet samen met de eigenaren van kantoorpanden op zoek gaan naar alternatieve invullingen (woningen) of anders afbraak afdwingen. Bedrijven dienen zich primair te vestigen in de al bestaande vestigingsmogelijkheden.
11.f. De laatste jaren is de hotelaccommodatie in Alkmaar fors toegenomen. Leefbaar Alkmaar juicht dit toe. De gemeente moet de stad actief in de toeristische markt zetten, waarbij onze wereldberoemde kaasmarkt een sterke troef is.
11.g. Vestiging van nieuwe horecazaken bovenop het aantal bestaande in het centrumgebied van Alkmaar is alleen bij hoge uitzondering nog mogelijk. Leefbaar Alkmaar ziet het liefst dat de diversiteit in winkelaanbod in dit gebied behouden blijft.
11.h. Leefbaar Alkmaar meent dat er meer recreatieve fietspaden kunnen worden aangelegd, met duidelijke fietsroutebordjes. Op deze fietsroutebordjes moeten ook de plaatsaanduidingen Koedijk, Oudorp en de dorpen in de Schermer en Graft-De Rijp duidelijk aangegeven zijn. In de stad moeten voldoende fietsenrekken zijn.
11.i. Veel bruggen hebben geen naambordje. Leefbaar Alkmaar vindt dat die aangebracht moeten worden. Veel straten hebben straatnaambordjes zonder verdere uitleg. Echte Alkmaarders en ook vele import-Alkmaarders met gevoel voor historie en cultuur zullen het zeker waarderen, wanneer een verduidelijking wordt toegevoegd.
11.j. Kaasmarkt, historische binnenstad, fraaie ligging tussen kust en polders, prima sportaccommodaties, een goed sociaal beleid, een schone, veilige, lawaai-arme en duurzame stad, molens, groen en monumenten in onze nieuwe dorpskernen. Het zijn allemaal elementen die van Alkmaar een gemeente maken om van te houden.